Didaktika poljskega jezika

Didaktika poljskega jezika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. mag. Nowak Marta

Vsebina

- Didaktika poljščine kot tujega jezika – specifika pouka
- Vloga pouka poljskega jezika v perspektivi pouka drugih jezikov
- Vloga in položaj poljščine v šolah
- Poljščina kot jezik pedagoške komunikacije; odnosni govor, spoznavni govor
- Didaktična struktura sodobnega pouka jezika: cilji, vsebine in metode
- Sporazumevalna zmožnost
- Metodični sistem dela z neumetnostnim besedilom in njegove faze; vrste nalog
- Razvijanje kognitivne, pragmatične in metakognitivne zmožnosti; govorjeno in zapisano besedilo; strategije dejavnega poslušanja in bralne učne strategije
- Razvijanje jezikovne (poimenovalne, upovedovalne, pravorečne/pravopisne) in metajezikovne zmožnosti
- Priprava učencev na govorno nastopanje, sodelovanje v pogovoru ter pisanje
- Razvijanje poslušanja/branja z vrednotenjem oz. razvijanje kritične pismenosti
- Učiteljeva priprava na pouk; letna priprava, priprava na učni sklop/učno uro
- Vrednotenje znanja in zmožnosti pri pouku jezika; opisniki oz, merila za ocenjevanje
- Učni načrti in gradiva; uporaba avdiovizualnih sredstev in IKT
- Povezovanje pouka jezika in književnosti, medpredmetno povezovanje
- Učiteljevo raziskovanja pouka jezika