Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Vsebina

Študent izdela diplomsko delo pod mentorstvom izbranega učitelja in ga javno predstavi ob zaključku študija. Diplomsko delo mora vsebovati uvod, delovno hipotezo, pregled stanja raziskav na področju izbrane teme, teoretična izhodišča, gradivo in metode za analizo, interpretacijo rezultatov, sklep ter navedbo uporabljene literature in virov.