Slovak Literature of the 1st half of the 20th Century

Slovak Literature of the 1st half of the 20th Century

Study Cycle: 1

Lectures:30

Seminars:0

Tutorials:15

ECTS credit:4

Lecturer(s): doc. dr. Sevšek Šramel Špela

Content

Slovenská literatúra na prahu 20. storočia: formovanie nového literárneho programu a štruktúrne zmeny v poézii a próze.
Slovenská moderna (prelom storočia): vývin poézie v období rokov 1900-1918.
Medzivojnová slovenská literatúra (1918-1945):
Literatúra v období medzi oboma vojnami, nové formy národného života, generačná diferencovanosť literatúry, boj za program literárneho rozvoja, medziliterárny kontext, medzi modernou a avantgardou,
poézia 20. a 30. rokov, medzi realitou a mýtom, próza 20. a 30. rokov, dramatika.
Diferenciácia poetík v poézii a próze (nadrealizmus, vitalizmus, neosymbolizmus, expresionizmus, sociálny realizmus, naturizmus).