Master's Seminar and Master's Thesis

Master's Seminar and Master's Thesis

Study Cycle: 2

Lectures:0

Seminars:30

Tutorials:0

ECTS credit:9

Lecturer(s): doc. dr. Sevšek Šramel Špela, izr. prof. dr. Pallay Jozef

Content

Prierez metodologických východísk v jazykovede a literárnej vede s akcentom na oboznamovanie sa s metodológiou v 20. storočí a najmodernejšie metodologické prístupy. Prezentácia spoločného kontextu jazykovedných, literárnovedných a translatologických ako aj širších interdisciplinárnych prístupov.
Na začiatku akademického roku predstaví nositeľ predmetu vypísané témy magisterských prác, objasní možné etodologické prístupy k téme, určí termíny a povinnú literatúr upre všetkých účastníkov seminára. Témy môžu naväzovať na látku jazykovedných a literárnovedných predmetov na magisterskom stupni štúdia s akcentom na kontrastívnych témach.
Študenti/-tky si zvolia jednotlivé témy a spracujú ich vo forme dispozície magisterskej práce (metodologické východiská, tézy úlohy, vybraná bibliografia). Neskôr vypracujú a predstavia celú magisterskú prácu. Jednotlivé fázy práce predstavujú plnenie seminárnych povinností určených pre jednotlivý semester.
Magisterská práca ako aj samotná obhajoba budú ohodnotené pri záverečnej obhajobe.