Interpretation of Literary Texts: Slovak short prose (20th century)

Interpretation of Literary Texts: Slovak short prose (20th century)

Lectures:15

Seminars:0

Tutorials:30

ECTS credit:4

Lecturer(s): doc. dr. Sevšek Šramel Špela

Content

Predavanja orišejo nekatere ključne točke slovaške književnosti skozi 20. stoletje v povezavi s prelomnimi družbenimi in zgodovinskimi premiki (prelom stoletja, obdobje med obema vojnama, 1945-1948, obdobje 60. let, po letu 1989). Izpostavljene bodo izstopajoče avtorske poetike posameznih desetletij v primerjavi s sorodnimi in bližnjimi literaturami (češka) in svetovno književnostjo, ki so jo posredovali sodobniki.
Del predavanj bo namenjen tudi literarni kritiki in publicistiki, s posebnim poudarkom v letih preloma (po letu 1918, po letu 1948, po letu 1956, 1969, po letu 1989)
Seminarske vaje bodo osredotočene na branje in interpretacijo izbranih proznih del (tako kanoniziranih kot manj znanih) ter nekaterih pomembnih literarnovednih in literarnokritičnih del v povezavi s posameznimi literarnimi deli. Znotraj romaneskne ustvarjalnosti bo za interpretacijo izbrani roman za vsako desetletje (zgodovinski roman, generacijski roman, družbeni roman, socrealistični roman, postmodernistični roman). Kratka proza (novela in kratka zgodba) bo predstavljena v vsej svoji tematsko-motivni in strukturni diferenciaciji. Drugi del seminarskih vaj bo posvečen slovensko-slovaškim kulturnim odnosom v 20. stoletju, s posebnim poudarkom na raziskovanje korespondence, kritike prevajanja, načrtovanje prevajalskih strategij v prihodnje. (prevajalsko delo, institucije in kulturne ustanove, vodilne osebnosti slovensko-slovaških kulturnih odnosov).

Prednášky načrtnú niektoré kľúčové body slovenskej literatúry v priebehu 20. storočia v súvislosti s prelomovými spoločensko-historickými udalosťami (prelom storočia, medzivojnové obdobie, povojnové obdobie 1945-1948, 60. roky, po roku 1989).
Vybrané budú výnimočné autorské poetiky v jednotlivých dekádach v komparácii s príbuznými a blízkymi (česká) literatúrami a svetovou literatúrou sprostredkovanou súčasníkmi.
Časť prednášok bude venovaná taktiež literárnej kritike a publicistike s osobitným zreteľom na prelomových rokoch (po roku 1918, 1948, 1956, 1969 a 1989).
Seminárne cvičenia sa sústredia na čítanie a interpretáciu vybraných prozaických diel (kanonizovaných aj menej známych) a niektorých významných literárnovedných a literárnokritických diel viažucich sa na jednotlivé literárne diela. V rámci románovej tvorby budú pre účely interpretácie vybrané diela z každej dekády (historický román, generačný román, spoločenský román, socrealistický román, postmodernistický román). Krátka próza (novela a krátky príbeh) budú predstavené v jej celostnej tematicko-motívovej a štruktúrnej diferencovanosti. Druhá časť seminárnych cvičení sa bude venovať slovinsko-slovenským kultúrnym vzťahom v 20. storočí s osobitým dôrazom na výskume korešpondencie, kritike prekladu, plánovaní prekladateľských stratégií do budúcna (prekladateľská práca, inštitúcie a kultúrne ustanovizne, vedúce osobnosti slovinsko-slovenských kultúrnych vzťahov).