Bachelor's Thesis

Bachelor's Thesis

Study Cycle: 1

Lectures: 0

Seminars: 0

Tutorials: 0

ECTS credit: 3

Lecturer(s): doc. dr. Sevšek Šramel Špela, izr. prof. dr. Pallay Jozef

a) slovenský jazyk
b) slovenská literatúra

Spomedzi ponúkaných tém si študenti a študentky vyberú buď jazykovednú alebo literárnovednú tému. Témy ako aj metodologický aparát budú detailnejšie prediskutované v rámci diplomového seminára. Samostatná výskumná práca pod vedením školiteľa vzniká počas dvoch semestrov. V piatom semestri v rámci diplomového seminára a v šiestom predovšetkým vo forme individuálnych konzultácií so školiteľom alebo možným spoluškoliteľom.