Slovak Literature of the 2nd half of the 19th Century

Slovak Literature of the 2nd half of the 19th Century

Study Cycle: 1

Lectures: 30

Seminars: 0

Tutorials: 15

ECTS credit: 4

Lecturer(s): doc. dr. Sevšek Šramel Špela

Kultúrnopolitický prehľad udalostí okolo leta 1848, po vyrovnaní v r. 1867 do konca storočia
Literárnohistorické témy a výber literárnych textov na ich analýzu a interpretáciu.
1. Realizmus v slovenskej literatúre.
2. Predstavitelia kritického realizmu (B. S. Timrava, J. Tajovský, J. Jesenský).
3. Zmena funkcií literatúry na konci storočia (národná a estetická funkcia).
4. Vývin periodickej tlače a prví prekladatelia slovenskej literatúry.
5. Hlasisti, prúdisti a vplyv českej literatúry na vývin slovenskej literatúry.
6. Obdobie po roku 1848 v stredoeurópkom kontexte.