Interlingual Communication and Culture 3: The Slovak Language

Interlingual Communication and Culture 3: The Slovak Language

Study Cycle: 2

Lectures: 0

Seminars: 0

Tutorials: 60

ECTS credit: 4

Lecturer(s): izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

Predmet zvyšuje vedomosti získané na prvom stupni, porozumenie, písomné a ústne používanie jazyka aj v náročnejších dorozumievacích situáciách (vedecké a odborné používanie jazyka)
Dve vyučovacie hodiny sú určené na prácu s vedeckými a odbornými textami; študenti spoznávajú výstavbu a spôsoby tvorenia textov z oblasti odborného a vedeckého štýlu. Spoznávajú rozličné slohové postupy pri tvorbe textov a pri ústnych prejavoch (späté s odborným, resp. vedeckým funkčným štýlom, ako sú argumentácia, dokazovanie, presviedčanie, polemika a pod.), učia sa samostatne písať rôzne odborné a vedecké texty (odborný článok, zhrnutie/abstrakt, referát, esej atď.). V priebehu lektorských a seminárnych cvičení tiež prekladajú odborné a vedecké texty.
Dve hodiny sú určené prekladu a rozličným prekladateľským stratégiám, dôraz je na preklade do cudzieho jazyka. Texty na preklad sú z rôznych funkčných štýlov, ktoré boli už predtým precvičované na cvičeniach. Študenti sa oboznamujú s transformáciami v procese prekladu, s problémom neprekladateľnosti v teórii a prekladateľskej praxi, s otázkou interkultúrnych vlastností v preklade atď.

Tematické okruhy: Európska únia a národná politika, súčasné spoločensko-politické problémy, financie, hospodárstvo a podnikanie, ekológia, umenie a kultúra, národná identita a stereotypy, súkromný a profesijný život
Preklad a produkcia útvarov umeleckého a odborného štýlu