Bachelor's Seminar – Literature

Bachelor's Seminar – Literature

Lectures: 0

Seminars: 30

Tutorials: 0

ECTS credit: 3

Lecturer(s): doc. dr. Sevšek Šramel Špela

Nositelia seminára (univerzitný učiteľ s najnižším titulom docent) rámcovo predstavia na začiatku akademického roku témy svojho seminára, Vybranú tému neskôr študenti a študentky prediskutujú detailnejšie. Predstaví sa im aj základný metodologický aparát pre prípravu seminárnej práce. Väčšina hodín seminára je určená na prezentáciu seminárnych prác študentov a študentiek ako aj diskusii o nich.