Študentke in študenti v drugih organih Filozofske fakultete

Senat FF

Senat FF je najvišji strokovni organ fakultete. Vseh članov Senata je 54, in sicer po dva učitelja z vsakega oddelka, ki sta na fakulteti zaposlena s polnim delovnim časom, 11 študentov in dekan fakultete. Mandatna doba članov Senata iz vrst učiteljev in znanstvenih delavcev je 4 leta, iz vrst študentov pa 1 leto. Senat razpravlja in odloča o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega dela in razvoja Fakultete ter predlaga Senatu Univerze sprejem ustreznih sklepov. V Senat FF lahko kandidira vsak redno ali izredno vpisani študent FF. Predstavnike študentov v Senatu FF voli Študentski svet FF.

Upravni odbor FF

Interese študentov zastopa 1 predstavnik.

Akademski zbor FF in komisije

Interese študentov zastopa 27 predstavnikov. Poleg tega po en predstavnik zastopa interese študentov še v Komisiji za doktorski študij, Komisiji za kakovost, Komisiji za priznanja FF, Svetu OHK in Habilitacijski komisiji. Študenti imamo 2 predstavnika tudi v Komisiji za dodiplomski in magistrski študij, Komisiji za mednarodno sodelovanje, Komisiji za tutorstvo, Delovni skupini za reševanje študentskih pritožb ter Odboru za študentska vprašanja in usmerjanje.

KOMISIJA ZA DODIPLOMSKI IN MAGISTRSKI ŠTUDIJ
Sara Svati Sharan in Katja Černe

ODBOR ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA IN USMERJANJE
Mia Hočevar in Katja Černe

HABILITACIJSKA KOMISIJA FF
Predsednik ŠSFF po trenutno veljavnih aktih FF na sejah le sodeluje.

KOMISIJA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ
Nesa Vrečer

UPRAVNI ODBOR
Andrej Novinec

KOMISIJA ZA KAKOVOST
Vida Jocif

KOMISIJA ZA PRIZNANJA FF
Pika Kristan

DISCIPLINSKA KOMISIJA ZA ŠTUDENTE
Jonathan Rebetz in Luka Kropivnik. Namestnici Lucija Vilčnik in Eva Kryštufek.

SVET OSREDNJE HUMANISTIČNE KNJIŽNICE
Maja Šneider

DELOVNA SKUPINA ZA REŠEVANJE ŠTUDENTSKIH PRITOŽB
Jonathan Rebetz in Nejc Kralj

KOMISIJA ZA TUTORSTVO
Janja Antić

UREDNIŠTVO PROMOCIJSKIH GRADIV ZNANSTVENE ZALOŽBE FF
Eva Kryštufek