Diplomsko delo

Diplomsko delo

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hudales Jože, izr. prof. dr. Simonič Peter, red. prof. dr. Baskar Bojan, red. prof. dr. Jezernik Božidar, red. prof. dr. Muršič Rajko

Vsebina

Študent ali študentka v prvem semestru pri izbranem diplomskem seminarju pripravi dispozicijo diplomskega dela skupaj s seznamom literature in z njo pridobi delno oceno (3 ECTS), ki je pogoj za dokončanje diplomskega dela v drugem semestru. V drugem semestru se študent ali študentka loti zbiranja in analize gradiva, zaradi česar ima nekaj manj obremenitev s predavanji, seminarji in vajami kot v drugih semestrih.
Študent ali študentka lahko pristopi k zagovoru diplomskega dela šele takrat, ko odda končno delo, ki ga z drugo delno oceno oceni mentor ali mentorica.

Etnologija Evrope:
Diplomsko delo se nanaša na vsebine predavanj: izbirno in raziskovalno. Tehnično je sestavljeno iz branja izbranih tekstov in njihove obravnave ter interpretiranja na terenu zbranega gradiva.