Uvod v teorijo znaka

Uvod v teorijo znaka

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cerkovnik Borut

Vsebina

Temeljno vsebinsko področje predmeta so semiotične in filozofsko-jezikovne teorije znaka. Zgodovinski uvod tvorijo povzetki teorij znaka pri Platonu in Aristotelu ter v srednjeveški logiki, gramatiki in semiotiki. Osrednje mesto v predstavitvi sodobnih teorij znaka ima semiotika C. S. Peirca. Le-ta bo povezana z jezikoslovnimi in semiološkimi teorijami, na primer, de Saussurja, Hjelmsleva in Jakobsona. Preko obravnave semiotičnih modelov Umberta Eca bo navedena tradicija primerjana s tradicijo analitične filozofije jezika in sicer z obema glavnima usmeritvama: logično-filozofsko tradicijo (ki začenja s Fregejem in katere ena od bistvenih dovršitev je Wittgensteinov Logično-filozofski Traktat) ter tako imenovano »filozofijo običajnega jezika« (ki začenja z Wittgensteinovimi Filozofskimi raziskavami in se – če in koliko? – konča z Gricom).