Južnoslovanski jeziki 1

Južnoslovanski jeziki 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, prof. dr. Požgaj Hadži Vesna

Vsebina

Hrvaški in srbski jezik:
Spoznavanje teoretičnih izhodišč sodobnih jezikoslovnih smeri, kot so besediloslovje in besedilna analiza, analiza diskurza, analiza žanra, korpusno jezikoslovje, sodobna kontrastivna analiza, in njihova uporabnost v praksi.

Makedonski jezik:
Stil in stilistika. Stilske figure.

Jezikovna sredstva s stilističnega aspekta:
leksika (turcizmi in druga leksika tujega porekla, nestandardna leksika, frazeološki izrazi), fonostilistična sredstva, slovnična izrazna sredstva (kategorija določnosti, kategorija pripovednosti), ekspresivnost in stilna zaznamovanost v skladnji. Analiza jezika in stila izbranih umetnostnih besedil (poezije in odlomkov proznih del iz nove in sodobne makedonske književnosti): izluščenje stilno zaznamovanih enot iz določenega besedila, prepoznavanje oblik, v katerih se stilno zaznamovane enote pojavljajo, pojasnjevanje njihovega pomena in ocenitev ekspresivnosti po posameznih gramatičnih kategorijah, in sicer na ravninah fonostilistike, morfonostilistike, sintaksostilistike, semantostilistike, tekstostilistike (makrostilistike) in grafostilistike.