Maja Bitenc

Podatki
Kabinet: 335
Telefon: 01/241-1143
E-mail: maja.bitenc@ff.uni-lj.si

Raziskovalka
Program Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave
Projekt J6-7094 Slovenska znanstvena besedila: viri in opisi
Projekt J7-8280 Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

Interesna področja
Sociolingvistika, jezikovna variantnost in jezikovne spremembe, jezikovna stališča, jezik in  identiteta, jezikovna politika in jezikovno načrtovanje, (perceptivna) dialektologija, korpusno jezikoslovje, kritična analiza diskurza, etnografija komunikacije

Pomembnejše publikacije
Znanstvena monografija

- Z jezikom na poti med Idrijskim in Ljubljano. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016.
Poglavja v monografskih publikacijah
- Slovene, between purism and plurilingualism. V: Vila, F. Xavier (ur.): Survival and development of language communities: prospects and challenges. Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters, 2013. 58–80.
- Z Idrijskega v Ljubljano: sociolingvistični pogled. V: Naterer, Andrej (ur.): Socializacija in socialne formacije. Maribor: Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013. 106–125.
Objavljena znanstvena prispevka na konferencah
- Language variation in Slovene: a case study of two geographically mobile speakers (v soavtorstvu s Karmen Kenda-Jež). V: Torgersen, Eivind et al. (ur.): Language variation - European perspectives V. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015. 31–42.
- Jezik za katedrom: pogledi dijakov na narečje oziroma knjižni pogovorni jezik. V: Stabej, Marko (ur.): Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 75–81.
Izvirni znanstveni članki
- Stališča gimnazijcev do slovenskih jezikovnih zvrsti: raziskava s tehniko prikritih dvojic. Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, 2014, 24/2. 307–318.
- Tehnika prikritih dvojic: primerjava in kritično ovrednotenje dveh poskusov. Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, 2014, 24/2. 319–330.
- Slovenščina in njeno poučevanje pri slovenskih zdomcih: raziskava med učenci dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulutre v Baden-Würtembergu. Jezik in slovstvo, 2006, 54/3/4. 55–69.  

Izobrazba
2008-2016: Podiplomsko izobraževanje
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko
Študij na smeri Slovenski knjižni jezik s stilistiko po individualnem študijskem programu
Doktorska disertacija: Variantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih osebah
Mentor: red. prof. dr. Marko Stabej, somentorica: doc. dr. Carmen Kenda-Jež
1999–2006: Dodiplomsko izobraževanje
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko in Oddelek za anglistiko
Študij angleškega jezika in književnosti ter slovenskega jezika in književnosti, dvopredmetna pedagoška smer
- Diplomska naloga na slovenistiki: Slovenščina in njeno poučevanje pri slovenskih zdomcih: Raziskava med učenci dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kuture v Baden-Württembergu (2005); mentor: dr. Marko Stabej
- Diplomska naloga na anglistiki: Promoting Intercultural Awareness and Tolerance through Literature Teaching – Spodbujanje medkulturne ozaveščenosti in strpnosti preko književnega pouka (2006); mentorici: dr. Meta Grosman in dr. Veronika Rot Gabrovec
2004: Eberhard-Karls Universität, Tübingen, Nemčija
Študij strokovne literature, opravljanje raziskave za diplomsko nalogo na slovenistiki in obiskovanje intenzivnega tečaja nemščine

Nagrade in štipendije
2017: Priznanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za najboljšo doktorsko disertacijo na področju jezikoslovja za disertacijo Variantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih osebah
2011-2013: Štipendija Ustanove p. Stanislava Škrabca za odlične študente slovenistike, slavistike, klasične filologije in splošnega in primerjalnega jezikoslovja
2006: Nagrada Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomsko delo Slovenščina in njeno poučevanje pri slovenskih zdomcih na Nagradnem natečaju za diplomska, magistrska in doktorska dela na področju Slovencev v zamejstvu in po svetu
2005: Prešernova nagrada Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za diplomsko delo Slovenščina in njeno poučevanje pri slovenskih zdomcih
2004: Štipendija Socrates-Erasmus za študij v tujini