Osnove psihologije

Osnove psihologije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Novak Zabukovec Vlasta

Vsebina

• razvojne značilnosti posameznika kot dejavnik pri posredovanju knjižničnega gradiva in informacij
o vloga razvojnih značilnosti posameznika v knjižničnem in informacijskem okolju (predšolski otrok, šolski, otrok, mladostnik, odrasli, starostnik)
• psihologija učenja in izobraževanja
o konstruktivističen pristop k učenju in vloga bibliotekarja
o razvoj spretnosti, navad in znanja
o učno okolje in razvijanje kompetentnosti
o vseživljenjsko učenje
• psihologija posameznika, njegove značilnosti in vedenje pri iskanju in uporabi informacij
o informacijske potrebe posameznika in vedenje uporabnika pri zadovoljevanju informacijskih potreb
o vloga osebnosti posameznika v procesu iskanja in uporabe informacij
? poteze osebnosti
? vrste sposobnosti, nivo sposobnosti
? značaj in temperament posameznika
• socialno-komunikacijski vidik
o komunikacija v knjižničnem in informacijskem okolju
o skupine uporabnikov
o bibliotekarjevo komuniciranje z uporabniki
o bibliotekarjevo komuniciranje s strokovnimi kolegi
• psihologija delovnega okolja
? značilnosti delovnega okolja
? motivacija za delo in uspešnost ter zadovoljstvo z delom
? stres na delovnem mestu in učinkovito spoprijemanje z njim