Ameriška družba in kultura

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Uzaveščanje kompleksnosti pojma kultura in ameriška kultura;
2. Uzaveščanje pluralnosti ameriškega kulturnega prostora prek spoznavanja zgodovine ZDA;
3. Uzaveščanje razlik in podobnosti med ameriškim in slovenskim družbenim sistemom;
4. Razumevanje funkcije literarnih besedil v ameriški družbi;
5. Razumevanje prepletanja družbe in literature in kulture v ZDA;
6. Prepoznavanje kanoniziranih avtorjev v zgodovini slovstva ZDA;
7. Spoznavanje različnih aspektov ZDA od politične ureditve prek šolskega sistema, poglavitnih verskih skupnosti do bivalne kulture, praznikov, običajev in značilnih dejavnosti v prostem času.   

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Ameriška literatura
b) Ameriška družba in kultura
Ameriška literatura: uvod v študij ameriške literature; ameriška dramatika na filmu; ameriška literatura do 1620; zgodba o stvarjenju plemena Pima; zgodnja ameriška literatura (1620-1820), Thomas Jefferson; ameriška romantična literatura (1820-1865); Nathaniel Hawthorne; Washington Irving; Edgar Allan Poe; Walt Whitman; Herman Melville; Emily Dickinson; ameriška literatura in realizem ter naturalizem (1865-1914); Mark Twain; Henry James; Edith Wharton; Theodore Dreiser; umetnost prvotnih prebivalcev Amerike; ameriška literatura in modernizem (1914-1945); Robert Frost; Wallace Stevens; Ezra Pound; T. S. Eliot; začetki ameriške dramatike, Eugene O'Neill; izgubljena generacija F. Scott Fitzgerald, e. e. cummings, Ernest Hemingway; William Faulkner; John Steinbeck; ameriška literatura po 1945; Tennesee Williams; Arthur Miller; Kurt Vonnegut; Toni Morrison.
Ameriška družba in kultura: pregled geografije ZDA; izbrana poglavja iz zgodovine ZDA; manjšine in imigracija, politični sistem ZDA; pravna ureditev ZDA; gospodarstvo ZDA; izobraževanje; verstva; vloga medijev v ZDA; umetnost, šport in prosti čas.

Temeljna literatura

Kocijančič Pokorn, Nike. 2011. American Literature: Selected Texts - skripta. 
Mauk, D. and Oakland, J. (2002) American Civilization, (Third Edition) London and New York: Routledge 

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni iz posameznih sklopov sta:
Ameriška družba in kultura:  izpit (skupaj 50 % končne ocene);
Ameriška literatura: 1 seminar na tematiko iz ameriške literature, izpit ter prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta (skupaj 50 % končne ocene).
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.