Analiza besedil in tehnike prevajanja: 1. tuji jezik

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Cilj tega modula je, da razvije že obstoječe temeljno znanje in sposobnosti s pomočjo izpopolnjevanja tehnik in strategij za analitično razumevanje in ciljno naravnano oblikovanje besedil na splošni ravni, s čimer bo ustvarjena podlaga za poklicu primerno specializacijo v sklopu izbirnih predmetov.

Vsebina

Obravnavanje prevodnih problemov na podlagi kompleksnih besedilnih zvrsti in tipov (metafore, kulturno specifični navedki itd.). Identifikacija in opis različnih situacijskih, funkcionalnih in lingvističnih parametrov, ki določajo oblikovanje besedil na različnih področjih in v različnih jezikih ter so temelj za oblikovanje besedila v ciljnem jeziku. Poglabljanje zmožnosti analize in uporabe terminologije.

Temeljna literatura

Coulthard, Malcolm, 1984: "On analysing and evaluating written text", in Coulthard, Malcolm (ed.), Advances in written text analysis. London and New York: Routledge.
Hatim, Basil and Mason, Ian, 1997: The Translator as Communicator. London and New York: Routledge.
Kussmaul, Paul, 2007: Verstehen und Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. (Narr Studienbücher) Tübingen: Narr.
McDonough Dolmaya, Julie, 2011: Moral ambiguity: Some shortcomings of professional codes of ethics for translators. The Journal of Specialised Translation 15/2011, pp. 28-49.
Schäffner, Christina, 2001: Annotated Texts for Translation: English-German: Functionalist Approaches Illustrated. Clevedon, Buffalo, Toronto, Sidney: Multilingual Matters.
Mayoral Asensio, Roberto, 2003: Translating official documents. (Translation Practices Explained) Manchester, UK and Northampton, MA: St Jerome (Chapter 6 on Legal norms).
Schäffner, Christina, 2001: Annotated Texts for Translation: English-German: Functionalist Approaches Illustrated. Clevedon, Buffalo, Toronto, Sidney: Multilingual Matters.
Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik Skupnega študijskega programa Prevajanje.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Izpit