Analiza besedil v nemščini I

Nosilka in izvajalka: Andrea Leskovec

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Sposobnost uporabe vseh predhodno usvojenih jezikovnih zmožnosti za tvorbo zahtevnejših besedil v nemščini;
2. Krepitev sposobnosti izražanja;
3. Urjenje v govornih sposobnostih;
4. Urjenje v bralnih sposobnostih;
5. Širitev nemškega besedišča;
6. Dopolnjevanje znanja iz področja stalnih besednih zvez;
7. Urjenje besedotvorne in skladenjske ter stilistične analize besedil;
8. Prepoznavanje in analiza retoričnih figur kot so: ironija, metafore, simbole itd.;
9. Prepoznavanje kulturnih specifičnosti jezika in besedil;
10. Dopolnjevanje družbenega in kulturnega ozadja obravnavanih besedil.

Vsebina

- Analiza nemških besedil iz različnih tematskih sklopov.
- Jezikovna obdelava različnih tem.
- Diskusije/pisni izdelki v okviru danih tem.
- Poglavja iz nemške slovnice.
- Stilistične posebnosti jezika.
- Kulturno-specifične značilnosti besedil.
- Medkulturna razsežnost prevajalskega dela.

Temeljna literatura

- Kast, Bernd (1999): Fertigkeit Schreiben. Langenscheidt.
- Schneider, Wolf (2007): Deutsch! Das Handbuch für attraktive Texte. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Schneider, Wolf (2001): Deutsch für Profis. Wege zu gutem Stil. München: Goldmann.
Nord, Christiane (2007): Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: Julius Groos Verlag.
- Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka. / Materials prepared by the teacher.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija tolmačenja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Poznavanje temeljnih značilnosti določene besedilne vrste v nemščini, pisno in ustno izražanje v nemščini na zelo visokem jezikovnem nivoju.
Temeljito razumevanje besedil (prepoznati in uporabljati retorične figure, prepoznati kulturne specifičnosti besedil)

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Pisni izpit.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.