Analiza besedil v nemščini II

Nosilka in izvajalka: Andrea Leskovec

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Sposobnost uporabe vseh predhodno usvojenih jezikovnih zmožnosti za tvorbo zahtevnejših besedil v nemščini;
2. Krepitev sposobnosti izražanja;
3. Urjenje v govornih sposobnostih;
4. Urjenje v bralnih sposobnostih;
5. Širitev nemškega besedišča;
6. Dopolnjevanje znanja iz področja stalnih besednih zvez;
7. Urjenje besedotvorne in skladenjske ter stilistične analize besedil;
8. Prepoznavanje in analiza retoričnih figur kot so: ironija, metafore, simbole itd.;
9. Prepoznavanje kulturnih specifičnosti jezika in besedil;
10. Dopolnjevanje družbenega in kulturnega ozadja obravnavanih besedil.

Vsebina

- Analiza nemških besedil iz različnih tematskih sklopov.
- Jezikovna obdelava različnih tem.
- Diskusije/pisni izdelki v okviru danih tem.
- Poglavja iz nemške slovnice.
- Stilistične posebnosti jezika.
- Kulturno-specifične značilnosti besedil.
- Medkulturna razsežnost prevajalskega dela.

Temeljna literatura

- Kast, Bernd (1999): Fertigkeit Schreiben. Langenscheidt.
- Schneider, Wolf (2007): Deutsch! Das Handbuch für attraktive Texte. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Schneider, Wolf (2001): Deutsch für Profis. Wege zu gutem Stil. München: Goldmann.
Nord, Christiane (2007): Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: Julius Groos Verlag.
- Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka. / Materials prepared by the teacher.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik tolmačenja.
Predhodni vpis v predmet Analiza besedil v nemščini I.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poznavanje temeljnih značilnosti določene besedilne vrste v nemščini, pisno in ustno izražanje v nemščini na zelo visokem jezikovnem nivoju.
Temeljito razumevanje besedil (prepoznati in uporabljati retorične figure, prepoznati kulturne specifičnosti besedil)

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

Pisni izpit.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.