Angleščina za prevajalce II

Nosilka in izvajalka: Neža Pisanski Peterlin

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:
1. visoke jezikovne kompetence za angleški jezik;
2. kompetence za reševanje jezikovnih in prevajalskih problemov;
3. kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
4. kompetence za iskanje jezikovnih virov;
5. sposobnost prepoznavanja slovnične strukture angleškega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
6. sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih.

Vsebina

Angleška slovnica 2:
Študentje se bolj podrobno seznanijo z glagolsko besedno zvezo. Predmet se osredotoča na osnovne koncepte, ki se navezujejo na glagolsko besedno zvezo, kot npr. naklon, čas, vid ter na poročani govor, pogojne strukture in naklonske glagole.
Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Študentje primerjajo slovnične kategorije v angleščini in slovenščini in se ukvarjajo s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino.

Temeljna literatura

Greenbaum, Sidney in Randolph Quirk (1990) A Student's Grammar of the English Language. London: Longman.
Blaganje, Dana in Ivan Konte (1995) Modern English Grammar. Ljubljana: DZS.
Pisanski Peterlin, A., Schlamberger Brezar, M. eds. (2014) Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Toporišič, Jože (2000) Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študijskega programa Prevajalstvo.
Predhodni vpis v predmet Angleščino za prevajalce I.
Za opravljanje izpita je pogoj predhodno opravljen izpit iz Angleške slovnice 1.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Kolokvij med letom (40 %) in izpit (60 %).
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.