Angleška fonetika za prevajalce in tolmače

Nosilka in izvajalka: Neža Pisanski Peterlin

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:
1. visoke jezikovne kompetence za angleški jezik;
2. kompetence za reševanje jezikovnih in prevajalskih problemov;
3. kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
4. kompetence za iskanje jezikovnih virov;
5. sposobnost prepoznavanja slovnične strukture angleškega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
6. sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
7. kompetence pri opisu značilnosti angleške fonetike in fonologije;
8. sposobnost branja fonemske transkripcije z upoštevanjem besednega naglasa, prozodičnih značilnosti in stavčne intonacije;
9. spretnosti branja, poslušanja in pisnega ter ustnega izražanja;
10. sociolingvistični in besedilni vidiki medkulturne komptence .

Vsebina

Predmet se deli na tri podpredmete:
a) Angleška slovnica 1
b) Angleška fonetika za prevajalce in tolmače
c) Angleški jezik in prevajanje 1

Angleška slovnica 1:
Študentje se seznanijo s pravili slovnične konstrukcije in odnosi med sestavnimi deli povedi. Predmet se osredotoča na tri ravni opisa: strukturo besedne zveze, strukturo stavka in strukturo povedi. Poudarek je na prepoznavanju pomena slovnične strukture pri prevajanju. Študentje se seznanijo tudi z osnovnimi koncepti, ki se navezujejo na angleški glagol in glagolsko besedno zvezo.

Angleška fonetika za prevajalce in tolmače:
Študentje se seznanijo z osnovami angleške fonetike in fonologije, s standardno izgovarjavo angleškega jezika (NRP), z angleškim vokalizmom in konzonantizmom, z besednim naglasom in s prozodičnimi značilnostmi angleškega jezika.

Angleški jezik in prevajanje 1:
Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd. ter vzporejanju angleških struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami.

Vključeno bo tudi spoznavanje tehnik in strategij za čim boljše razumevanje izhodiščnih besedil v angleščini in slovenščini, ter ponovno pisanje izhodiščnih besedil različnih vrst v ciljnem jeziku in prevajanje.

Temeljna literatura

  • Greenbaum, Sidney in Randolph Quirk (1990) A Student's Grammar of the English Language. London: Longman.
  • Blaganje, Dana in Ivan Konte (1995) Modern English Grammar. Ljubljana: DZS.
  • Pisanski Peterlin, A., Schlamberger Brezar, M. eds. (2014) Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
  • Collins, B., Šuštaršič, R., Komar, S. (2012) Present-day English Pronunciation: A Guide for Slovene Students. Ljubljana: Filozofska fakulteta
  • Cruttenden, A. (2014) Gimson's Pronunciation of English. London: Edward Arnold.
  • Roach, P. (2010) English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP.
  • Gude, Kathy and Michael Duckworth (2013) Proficiency Masterclass. Oxford: OUP.
  • Toporišič, Jože (2000) Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študijskega programa Prevajalstvo.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen vseh enot. Ocene iz posameznih enot so:
Angleška slovnica 1: Izpit (skupaj 20 % končne ocene)
Angleška fonetika za prevajalce in tolmače: Izpit (skupaj 40 % končne ocene).
Angleški jezik in prevajanje 1: 40 % medletno delo in 60 % izpit (skupaj 40 % končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.