Angleška kontrastivna slovnica 1

Cilji in kompetence

- sposobnost opisa in teoretične analize jezikovnih zakonitosti;
- sposobnost iskanja ustreznih jezikovnih virov;
- sposobnost razumevanja kompleksnejših slovničnih struktur angleškega jezika in njihova uporaba pri tvorjenju lastnega in prevodnega besedila;
- sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
- sposobnost tekočega ustnega izražanja;
- sposobnost pisnega izražanja s spoznavanjem procesnega pristopa k pisanju
- sposobnost pisnega izražanja z upoštevanjem pravopisnih in besedilnovrstnih zakonitosti

Opis vsebine

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Angleška kontrastivna slovnica 1
b) Angleško tvorjenje besedil – poslovna angleščina

Angleška kontrastivna slovnica 1:
Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s kontrastivno slovnico angleškega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami kontrastivne slovnice, ki  so še zlasti uporabne za pravajalce. Izbrana poglavja angleško-slovenske kontrastivne analize: samostalniškost angleščine, aspektualnost, indirektni disurz, trpni, živi in neživi osebek, neosebne glagolske oblike, prevajalske strategije pri prevajanju osebnih imen glede na tip diskurza.

Angleško tvorjenje besedil – poslovna angleščina: 
Obravnavnje različnih tem, kjer študenti večajo besedni zaklad s teh področij, hkrati pa se učijo idiomatičnega izražanja v angleškem jeziku. Pri ustnem izražanju se študenti podrobneje seznanijo z obliko organizirane diskusije v razredu. Pri pisnem izražanju študenti s pomočjo sinteze znanj pridobljenih v prvih dveh letnikih nadgrajujejo poznavanje procesa pisanja.

Temeljna literatura

Chesterman, Andrew (1998) Functional Contrastive Analysis. Amsterdam: Benjamins.
James, Carl (1980, 1998) Contrastive Analysis. London: Longman.
Klinar, Stanko (1996) Prispevki k tehniki prevajanja iz slovenščine v angleščino. Teorija in praksa slovensko-angleške kontrastivne analize. Radovljica: Didakta.
Biber, Douglas et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow, Essex: Pearson Education.
Brook-Hart, Guy (2007) Business Benchmark Advanced. Cambridge: CUP.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Angleško tvorjenje besedil: izpit.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.