Angleške jezikovne vaje 1

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:
1. visoke jezikovne kompetence za angleški jezik;
2. kompetence za reševanje jezikovnih in prevajalskih problemov;
3. kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
4. kompetence za iskanje jezikovnih virov;
5. sposobnost prepoznavanja slovnične strukture angleškega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo; 
6. sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
7. kompetence iz angleške fonetike/fonologije; 
8. sposobnost analize prozodičnih značilnostmi in stavčne intonacije; 
9. spretnosti branja, poslušanja in pisnega ter ustnega izražanja; 
10. sociolingvistični in besedilni vidiki medkulturne komptence.

Vsebina

Predmet se deli na tri podpredmete:

a) Angleška slovnica 1 
b) Angleška fonetika za prevajalce in tolmače
c) Angleške jezikovne vaje 

Angleška slovnica 1: Študentje se seznanijo s pravili slovnične konstrukcije in odnosi med sestavnimi deli povedi. Predmet se osredotoča na tri ravni opisa: strukturo besedne zveze, strukturo stavka in strukturo povedi. Poudarek je na prepoznavanju pomena slovnične strukture pri prevajanju. Angleška fonetika:   Študentje se seznanijo z osnovami angleške fonetike/fonologije, s  standardno izgovarjavo angleškega jezika (RP), z angleškim vokalizmom in konzonantizmom ter s prozodičnimi značilnostmi angleškega jezika. Angleške jezikovne vaje:  Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd., vzporejanju angleških struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami in na kontrastivnem pristopu.

Temeljna literatura

  • Greenbaum, Sidney in Randolph Quirk (1990) A Student's Grammar of the English Language. London: Longman.
  • Blaganje, Dana in Ivan Konte (1995) Modern English Grammar. Ljubljana: DZS.
  • Pisanski Peterlin, A., Schlamberger Brezar, M. eds. (2014) Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.Collins, B., Šuštaršič, R., Komar, S. (2002) Present-day English Pronunciation: A Guide for Slovene Students. Ljubljana: Filozofska fakulteta
  • Cruttenden, A. (2001) Gimson's Pronunciation of English. London: Edward Arnold
  • Cunningham, Gillie and Jan Bell (2009) Face2face Advanced Student's Book with CD-ROM. Cambridge: CUP Gude, Kathy and Michael Duckworth (2002) Proficiency Masterclass . Oxford: OUP. Toporišič, Jože (2000) Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen vseh enot. Ocene iz posameznih enot so: Angleška fonetika: Izpit (skupaj 40 % končne ocene). Angleške jezikovne vaje: 40 % kolokviji med letom in 60 % izpit (skupaj 40 % končne ocene). Angleška slovnica I: kolokvij (skupaj 20 % končne ocene) Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.