Angleški jezik III

Cilji in kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:
1. visoke jezikovne kompetence za angleški jezik;
2. kompetence za reševanje jezikovnih in prevajalskih problemov;
3. kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
4. kompetence za iskanje jezikovnih virov;
5. sposobnost prepoznavanja slovnične strukture angleškega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo; 
6. sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
7. spretnosti branja, poslušanja in pisnega ter ustnega izražanja;
8. sociolingvistični in besedilni vidiki medkulturne komptence .

Opis vsebine

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Angleška slovnica 3
b) Angleške jezikovne vaje 2

Angleška slovnica 3: 
Študentje se bodo seznanili s samostalniško besedno zvezo in njenimi sestavnimi deli. Osredotočili se bodo na morfologijo samostalnika, prilastke v samostalniški besedni zvezi ter na rabo členov.
Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur.

Angleške jezikovne vaje 2:
Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd., vzporejanju angleških struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami in na kontrastivnem pristopu. 

Temeljna literatura

Greenbaum, Sidney in Randolph Quirk (1990) A Student's Grammar of the English Language. London: Longman.
Blaganje, Dana in Ivan Konte (1995) Modern English Grammar. Ljubljana: DZS.
Pisanski Peterlin, A., Schlamberger Brezar, M. eds. (2014) Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Cunningham, Gillie and Jan Bell (2009) Face2face Advanced Student's Book with CD-ROM. Cambridge: CUP 
Gude, Kathy and Michael Duckworth (2002) Proficiency Masterclass . Oxford: OUP.
Toporišič, Jože (2000) Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.
Pogoj za opravljanje obveznosti so predhodno opravljene vse obveznosti (izpiti) pri predmetih Angleški jezik I in II.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Angleške jezikovne vaje: Kolokviji med letom (40%) in izpit (60%) – 80 % končne ocene.
Angleška slovnica 3: kolokvij (20 % končne ocene)
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.