Angleški jezik VI

Cilji in kompetence

- sposobnost opisa in teoretične analize jezikovnih zakonitosti;
- sposobnost iskanja ustreznih jezikovnih virov;
- sposobnost razumevanja kompleksnejših slovničnih struktur angleškega jezika;
- sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
- sposobnost pisnega izražanja z upoštevanjem pravopisnih in besedilnovrstnih zakonitosti

Opis vsebine

Angleška kontrastivna slovnica 2:
Študentje skozi seminarsko delo nadgradijo znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s predavanji iz kontrastivne slovnice angleškega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami kontrastivne slovnice, ki  so še zlasti uporabne za prevajalce. Izbrana poglavja angleško-slovenske kontrastivne analize: samostalniškost angleščine, aspektualnost, indirektni disurz, trpni, živi in neživi osebek, neosebne glagolske oblike, prevajalske strategije pri prevajanju osebnih imen glede na tip diskurza.

Temeljna literatura

  • Chesterman, Andrew (1998) Functional Contrastive Analysis. Amsterdam: Benjamins.
  • James, Carl (1980, 1998) Contrastive Analysis. London: Longman.
  • Klinar, Stanko (1996) Prispevki k tehniki prevajanja iz slovenščine v angleščino. Teorija in praksa slovensko-angleške kontrastivne analize. Radovljica: Didakta.
  • Biber, Douglas et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow, Essex: Pearson Education.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja.
Predhodni vpis v predmet Angleški jezik V.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Seminarska naloga (40 %) in končni izpit (60 %).
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.