Angleško-slovenske medkulturne študije II

Nosilec: David Limon (Izvajalec: Donald Reindl)

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1.  Razumevanje tesne povezanosti jezika in kulture
2.  Razumevanje vpliva kulturnih dejavnikov na sporazumevanje 
3.  Razumevanje soodvisnosti uspešnega sporazumevanja in medkulturnega znanja
4.  Uzaveščanje splošnih razlik med kulturnimi in komunikacijskami normami in konvencijami v angleščini in slovenščini
5.  Uzaveščanje razlike med kulturnim in situacijskim kontekstom
6.  Uzaveščanje značilnosti diskurza kot jezika v rabi
7.  Razumevanje procesa, v katerem bralec gradi besedilni svet 
8.  Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino 
9.  Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela.

Vsebina

Kako definirati kulturo in kulturne razlike
Modeli kulture
Globalizacija in lokalizacija
Družbeno-kulturne norme, konvencije in usmeritve
Metakomunikacija in komunikacijski okviri
Situacijski kontekst, kulturni kontekst 
Razmerja med jezikom in kulturo  
Družbena in kulturna specifika angleško govorečih okolij in Slovenije
Govorna dejanja v angleščini in slovenščini
Različni diskurzi v angleščini in slovenščini 
Prevajanje in medkulturna sporazumevalna kompetenca

Temeljna literatura

Predmet temelji na gradivu, ki ga pripravita predavatelja. Priporočena literatura:
Connor, Ulla. 1996. Contrastive Rhetoric. Cambridge: Cambridge University Press.   
Hampden-Turner, Charles and Trompenaars, Fons. 1997. Riding The Waves of Culture: Understanding Diversity in Global Business. McGraw Hill.
Katan, David. 2004. Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. 2nd edition. Manchester: St Jerome.
Limon, David. 2007. Writing across cultures. In: Delanoy, Werner (ed), Helbig, Jörg (ed.), James, Allan (ed.) Towards a Dialogic Linguistics. Wien: Lit Verlag. pp. 147-159.
Limon, David. and Šabec, Nada. 2001. Across Cultures: Slovene-British-American Intercultural Communication. Maribor: Obzorja.
Mole, John. 2003. Mind Your Manners: Managing Business Cultures in the New Global Europe. London: Nicholas Brealey.
Scollon, Ron and Scollon, Suzanne Wong. 1995. Intercultural Communication: A Discourse Approach. Oxford: Blackwell.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Razlike med kulturnimi in komunikacijskami normami in konvencijami v angleščini in slovenščini; razlika med kulturnim in situacijskim kontekstom; značilnosti jezika kot diskurza.
Razumevanje tesne povezanosti jezika in kulture; vpliva kulturnih dejavnikov na sporazumevanje in vzrokov zakaj uspešno sporazumevanje zahteva medkulturno znanje; pojmov kultura in kulturni stereotipi; kako bralec gradi besedilni svet; družbeno-kulturne, sociolingvistične in diskurzne sposobnosti. 

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Seminarska naloga.
Ocenjavalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.