Britanska družba, kultura in literatura

Nosilka in izvajalka: Nike Kocijančič Pokorn

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Uzaveščanje kompleksnosti pojma kultura in britanska kultura;
2. Uzaveščanje pluralnosti britanskega kulturnega prostora prek spoznavanja zgodovine na britanskem otočju;
3. Uzaveščanje razlik in podobnosti med britanskim in slovenskim družbenim sistemom;
4. Razumevanje funkcije literarnih besedil v britanski družbi;
5. Razumevanje prepletanja družbe in literature in kulture na britanskem otočju;
6. Prepoznavanje kanoniziranih avtorjev v zgodovini britanskega slovstva;
7. Spoznavanje različnih aspektov Združenega kraljestva od politične ureditve prek šolskega sistema, poglavitnih verskih skupnosti do bivalne kulture, praznikov, običajev in značilnih dejavnosti v prostem času.

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Britanska literatura
b) Britanska družba in kultura
Britanska zgodovina in literatura: Keltsko obdobje; rimska nadoblast; anglo-saksonsko obdobje, staroangleška literatura; normansko obdobje; srednjeangleška literatura; angleška renesansa, družbeni premiki in literatura elizabetinskega in jakobinskega obdobja; William Shakespeare; državljanska vojna, literatura metafizičnih pesnikov in Johna Miltona; ponovna vzpostavitev monarhije in restavracijska komedija; klasicistično obdobje v družbi in literaturi; viktorijansko obdobje in vrednote; izbrani romani 18. in zgodnjega 19. stoletja; angleško pesništvo romantičnega obdobja; izbrana dela Charlesa Dickensa, viktorijanski pesniki in dramatiki (Tennyson, Robert in Elizabeth Barrett Browning, Arnold, Hopkins).

Britanska družba in kultura: 1. Britanska zgodovina od začetka 20. stoletja do sedaj; 2. geografske značilnosti Združenega kraljestva; 3. Prebivalstvo Združenega kraljestva; 4. Religija v Združenem kraljestvu 5. Politična ureditev Združenega kraljestva; 6. Mednarodni odnosi Združenega kraljestva; 7. Pravna ureditev v Združenem kraljestvu; 8. Gospodarstvo v Združenem kraljestvu; 9. Socialno varstvo v Združenem kraljestvu; 10. Izobraževalni sistem v Združenem kraljestvu; 11. Medijski prostor v Združenem kraljestvu; 12. Prosti čas, šport in kultura v Združenem kraljestvu.

Temeljna literatura

Pokorn, Nike K. 2012. British literature : from the Anglo-Saxons to the Victorians. 2. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Oakland, John. 2016. British Civilization: An Introduction. 8. ali kasnejša izdaja. London, New York. Routledge.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študijskega programa Prevajalstvo.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končni pisni test, ki preverja vsebino obeh sklopov predmeta (Britanske literature in Britanske družbe in kulture), in ustno preverjenje prebranega predpisanega čtiva. Študent mora opraviti oba dela izpita (ustni in pisni), da opravi izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.