Družba, kultura in literatura nemških govornih področij II

Nosilka in izvajalka: Andrea Leskovec

Cilji in kompetence

- Uzaveščanje kompleksnosti pojma kultura in sposobnost zaznavanja tuje in lastne kulture in identitete.
- Sposobnost kritične analize različnih pojavov v likovni umetnosti, glasbi, zgodovini filma.
- Prepoznavanje in lastno vrednotenje kanoniziranih avtorjev v zgodovini književnosti nemškega jezikovnega področja.
- Sposobnost interpretacije literarnih del.
- Sposobnost medkulturnega vzporejanja literarnih tokov v posamezni nemško govoreči deželi in v Sloveniji.
- Sposobnost kritične presoje.

Opis vsebine

Predmet se deli na podpredmeta:

a) Družba in kultura nemških govornih področij 2
b) Literatura nemških govornih področij 2

Družba in kultura nemških govornih področij 2:
- Zaznavanje lastnega in tujega prostora, stereotipi in predsodki, odnos med domovino in tujino, zgodovinski pregled (Nemčija od 1871 do danes), politična in družbena sedanjost v Nemčiji itd.
- Pregled določenih pojavov v likovni umetnosti, glasbi, filmu itd.

Literatura nemških govornih področij 2:
- Nadaljevanje pregleda književnosti nemško govorečih območij: postromantika, realizem, naturalizem, moderna (simbolizem, impresionizem, ekspresionizem itd.), književnost 20. stoletja.

Temeljna literatura

- Recker, Marie-Luise: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. München: Beck 2009.
- Schulze, Hagen: Kleine deutsche Geschichte. München 1998.
- Glaser, Hermann: Deutsche Kultur 1945-2000. Ullstein, Berlin 1999.
- Kaiser, Hans Joachim: Die Weimarer Republik. Freising 2008.
- Liepach, Martin: Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg. Freising 2008.
- Göbel, Walter: Deutschland nach 1945. Stuttgart 2008.
- Hertle, Hans-Hermann/Wolle, Stefan: Damals in der DDR. Der Alltag im Arbeiter- und Bauernstaat. München 2006.
- Vinke, Hermann: Die DDR: eine Dokumentation mit zahlreichen Biografien und Abbildungen. Ravensburg 2009.
- Mählert, Ulrich: Kleine Geschichte der DDR. München 2009.
- Beutin, W.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag, 2008.
- Stöckmann, Ingo: Naturalismus. Lehrbuch Germanistik. Stuttgart 2011.
- Kimmich, Dorothee/Wilke, Tobias: Einführung in die Literatur der Jahrhundertwende. Darmstadt 2006.
- Anz, Thomas: Literatur des Expressionismus. Stuttgart 2010.
- Schutte, Jürgen: Einführung in die Literaturinterpretation. Stuttgart 1990.
- Leskovec, Andrea: Einführung in die interkulturelle Literaturwissenschaft. Darmstadt: WGB, 2011.
- Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka. / Material prepared by the teacher.

Študentje in študentke morajo pri sklopu Nemška literatura prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študijskega programa Prevajalstvo.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni iz posameznih sklopov sta:

- Nemška družba in kultura 2: izpit (50 % končne ocene).
- Nemška literatura 2: izpit in prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta (skupaj 50 % končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.