Družba kultura in literatura nemških govornih področij III

Cilji in kompetence

 • sposobnost razumevanja kompleksnosti pojma kultura in kultura nemško govorečih družb;
 • sposobnost razumevanja pluralnosti kulturnega prostora nemško govorečih družb prek spoznavanja zgodovine izbranih nemško govorečih družb;
 • sposobnost razlikovanja med družbenimi sistemi izbranih nemško govorečih družb in slovenskim družbenim sistemom;
 • sposobnost razumevanja funkcije literarnih besedil v izbranih nemško govorečih družbah;
 • sposobnost razumevanja prepletanja družbe in literature in kulture v izbranih nemško govorečih družbah;
 • sposobnost prepoznavanja in vrednotenja kanoniziranih avtorjev v zgodovini slovstva izbranih nemško govorečih družb;
 • sposobnost razlikovanja in vzporejanja različnih aspektov izbranih nemško govorečih družb, od politične ureditve, prek šolskega sistema, poglavitnih verskih skupnosti do bivalne kulture, praznikov, običajev in dejavnosti v prostem času s slovenskim prostorom.

Opis vsebine

Predmet se deli na podpredmeta:

 • Nemška družba in kultura 3
 • Nemška literatura 3

Nemška družba in kultura 3:

 •  Zaznavanje lastnega in tujega prostora, stereotipi in predsodki, odnos med domovino in tujino.
 • Zgodovinski pregled (Avstrija in Švica) ter pomen in vpliv dogodkov na razvoj v širšem evropskem prostoru.
 • Zgodovinski in kulturni razvoj na Slovenskem v 19. in 20. stoletju v luči dogodkov v Habsburški monarhiji oz. Avstro-Ogrski.
 •  Pregled določenih pojavov na področju družbe, kulture in umetnosti (likovna umetnost, glasba, arhitektura, film, mediji,  gledališče itd.).

 Nemška literatura 3:

 • Nadaljevanje pregleda književnosti nemško govorečih območij: književnost eksila, povojna književnost, sodobna književnost.

Spremljanje sodobnega dogajanja v književnosti: na podlagi revij, branj, gostovanj, spletnih strani, televizijskih oddaj in filmskih priredb literarnih predlog.

Temeljna literatura

 • Koppensteiner, J.: Österreich. Ein landeskundliches Lesebuch. Wien: Praesens Verlag, 2010.
 • Vocelka, K.: Österreichische Geschichte. München: Beck, 2010.
 • Ulrich, A.: Medien in Österreich.Wien: BPD (najnovejša izdaja/newest edition).
 • Ackerl, I.: Wiener Moderne 1890–1910Wien: BPD (najnovejša izdaja/newest edition).
 • Camartin, I.: Die Deutschen und ihre Nachbarn: Schweiz. München: Beck, 2008.
 • Hamann, B.: Die Deutschen und ihre Nachbarn: Österreich. München: Beck, 2009.
 • Medved, Drago: Slowenisches Wien. Celovec: Mohorjeva 1995.
 • Beutin, W.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag, 2008.
 • Scheitler, I.: Deutschsprachige Gegenwartsprosa seit 1970. Tübingen, Basel: A. Francke, 2001.
 • Freund, Wieland; Freund, Winfried (ur.): Der deutsche Roman der Gegenwart. München: W. Fink, 2001.
 • Huyssen, A.; Scherpe R. K.: Postmoderne. Zeichen eines kulturellen Wandels. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1993.
 • Wiegmann, H.: Die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts. Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2004.
 • Pezold, K. (ur.): Geschichte der deutschsprachigen Schweizer Literatur im 20. Jahrhundert. Berlin: Volk und Wissen, 1991. Zeyringer, K.: Österreichische Literatur seit 1945: Überblicke, Einschnitte. Wegmarken. Innsbruck: Haymon, 2001.
 • Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka. / Material prepared by the teacher.

Študentje in študentke morajo pri sklopu Nemška literatura III  prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov.

Oceni posameznih sklopov sta:

 •  Nemška družba in kultura III: pregledni izpit, ki vključuje snov predmetov Nemška družba in kultura I, Nemška družba in kultura II in Nemška družba in kultura III (50 % končne ocene).
 •  Nemška literatura III: prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva in pregledni izpit, ki vključuje snov predmetov Nemška literatura I, Nemška literatura II in Nemška literatura III (50 % končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.