Dvojezična leksikologija in leksikografija (ANG-SLO)

Nosilec in izvajalec: Primož Jurko

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Uvajanje v strokovno terminologijo leksikografije
• Ozaveščanje razlik med eno- in večjezičnim pristopom k leksikografjiji
• Razvijanje sposobnosti za osnovno leksikografsko delo

Vsebina

• Uvod in osnovna terminologija
• Leksikografski opis jezika
• Tipologija leksikografskih priročnikov
• Uporabnik slovarja – vloga in potrebe
• Analiza in primerjava tipičnih predstavnikov posameznih slovarskih vrst
• Makrostruktura dvojezičnega slovarja
• Mikrostruktura dvojezičnega slovarja
• Trendi v sodobni dvojezični leksikografiji
• Sestava poskusnega slovarskega gesla

Temeljna literatura

Atkins, S. and Rundell, M. 2008. The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: OUP.
Fontenelle, T. ed. 2008. Practial Lexicography. Oxford: OUP.
Landau, S.I. 2001. Dictionaries. 2d edn. Cambridge: CUP.
Svensen, B. 2009. A Handbook of Lexicography. Cambridge: CUP.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje temeljnih leksikografskih spretnosti, ki so potrebne za tvorjenje osebnih ali internih slovarjev/glosarjev
Razumevanje multidisciplinarnosti vsakega leksikografskega projekta, ozaveščanje o kompleksnosti sestavljanja slovarja za komercialne namene.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Izdelava pisne seminarske naloge.