EU in mednarodne organizacije I: Osnove prava EU

Cilji in predmetnospecifične kompetence

• Študenti spoznajo fenomen mednarodnih organizacij in njegove razsežnosti ter razlike med mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi zvezami po vsebini delovanja kot tudi po organizacijski shemi.
• Seznanijo se z osnovami prava EU.
• Spoznajo glavne institucije. 
• Usvajajo terminologijo, povezano z mednarodnimi organizacijami in osnovami prava.
• Spoznajo vlogo tolmačenja v okviru mednarodnih organizacij.
• Seznanijo se z organizacijo mednarodnih konferenc in vlogo ter položajem tolmača v tem postopku
• Seznanijo se s tolmaškimi pripravami na konferenco

Vsebina

Prikaz mednarodnih organizacij (vladnih in  nevladnih) izhaja iz predstavitve začetkov in zgodovinskega razvoja mednarodnega združevanja v svetu. Shematično so prikazane izbrane mednarodne organizacije - sistem OZN, Svet Evrope, Evropska Unija, izpostavljeno pa je tudi mednarodno povezovanje na regionalni ravni. Poleg uradnega imena, časa, kraja ustanovitve in sedeža ter članstva je podana tudi organizacija delovanja (poglavitni organi, specializirane agencije, pomožni organi), vsebina in namen dela ter status organizacije in tudi vloga Slovenije v njih. Omenjeni so tudi najpomembnejši dokumenti in različne aktivnosti, povezane z delovanjem  mednarodnih organizacij
Prek sistematičnega prikaza izbranih mednarodnih organizacij so tako  predstavljeni ne samo  nazivi ter njihova uporaba, ampak tudi specifična terminologija, ki je povezana  s pravno, diplomatsko, politično in sociološko  dimenzijo mednarodnega združevanja. Posebej je izpostavljena tudi terminologija s področja človekovih pravic in zaščite manjšin. 
Organizacija simuliranih konferenc.
Izpostavljeni so tudi najpomembnejši viri, ki študenta usmerijo v poglobljen študij o posameznih mednarodnih organizacijah.

Temeljna literatura

• Craig, de Burca., EU Law, Clarendon Press, Oxford 2000 
• Emmert, Europarecht. Beck'sche, 1999 
• Ilešič, Grilc in ostali, pravo evropske skupnosti, maribor 1998
• Lasok, Law and Institutions of the EC, Butterworths, 1997
• Mathijsen, A Guide to EC Law. Sweet and Maxwell, 1999
• Oppermann, Europarecht, Beck' sche, 1998
• Weatherill, EU law, Penguin, 2000

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v drugi letnik magistrskega študija Tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Pisni izpit.