Francoščina za prevajalce II

Nosilka in izvajalka: Mojca Schlamberger Brezar

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:
1. visoke jezikovne kompetence za francoski jezik in kontrastivno obravnavo tujega in maternega jezika;
2. kompetence za reševanje jezikovnih problemov v tujem in primerjalno tudi maternim jezikom;
3. kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti v tujem in maternem jeziku;
4. kompetence za iskanje jezikovnih virov v tujem in maternem jeziku;
5. sposobnost prepoznavanja slovnične strukture francoskega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo in kontrastivno obravnavo z maternim jezikom;
6. sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih v tujem in maternem jeziku.

Vsebina

Francoska slovnica 2:

Študentje se bolj podrobno seznanijo z glagolsko besedno zvezo. Predmet se osredotoča na osnovne koncepte, ki se navezujejo na glagolsko besedno zvezo, kot npr. naklon, čas, vid ter na poročani govor, pogojne strukture in naklonske glagole, ter njihovo pomensko vrednost v besedilu.
Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Študentje primerjajo slovnične kategorije v francoščini in slovenščini in se ukvarjajo s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino. Predavanja dopolnjujejo vaje, kjer študentje utrjujejo pridobljeno znanje na praktičnih primerih.

Temeljna literatura

JEREB, Elza (1992): Francoska slovnica po naše. Ljubljana: Cankarjeva založba.
RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français. Pariz: PUF.
SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, MEZEG, Adriana. La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 239 str. ISBN 978-961-237-382-5.
TOPORIŠIČ, Jože (2000): Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.
FERBEŽAR, Ina et al. (2004): Sporazumevalni prag za slovenski jezik, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študijskega programa Prevajalstvo.
Predhodni vpis v predmet Francoščina za prevajalce I.
Za opravljanje izpita je pogoj predhodno opravljen izpit iz Francoske slovnice 1.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Kolokviji med letom (40%) in izpit (60%).
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.