Francoska fonetika za prevajalce in tolmače

Nosilka: Mojca Schlamberger Brezar

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

1. visoke jezikovne kompetence za francoski jezik in kontrastivno obravnavo tujega in maternega jezika;
2. kompetence za reševanje jezikovnih problemov v tujem in primerjalno tudi maternem jeziku;
3. kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti v tujem in maternem jeziku;
4. kompetence za iskanje jezikovnih virov v tujem in maternem jeziku;
5. sposobnost prepoznavanja slovnične strukture francoskega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo in kontrastivno obravnavo z maternim jezikom;
6. sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih v tujem in maternem jeziku;
7. kompetence pri opisu značilnosti francoske fonetike in fonologije;
8. kompetence iz francoskega pravopisa in pravorečja;
9. sposobnost analize prozodičnih značilnosti in stavčne intonacije;
10. spretnosti branja, poslušanja in pisnega ter ustnega izražanja.

Vsebina

Predmet je sestavljen iz treh podpredmetov:
a) Francoska slovnica 1
b) Francoska fonetika za prevajalce in tolmače
c) Francoski jezik in prevajanje 1

1. Francoska slovnica 1:
Študentje se seznanijo s pravili slovnične konstrukcije in odnosi med sestavnimi deli povedi. Predmet se osredotoča na tri ravni opisa: strukturo besedne zveze, strukturo stavka in strukturo povedi. Nadalje študentje podrobno spoznajo sestavo glagolske besedne zveze in celotno glagolsko morfologijo v francoščini, pri tem pa še posebej izpostavimo razlike med obema jezikoma. Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur ter razvijajo sposobnost pravilne rabe slovničnih struktur pri prevajanju in tvorjenju besedil v francoskem jeziku kot tudi pri prevajanju v slovenščino. Ob vseh obravnavanih strukturah študente opozarjamo na slovnične prvine v maternem jeziku in še posebej izpostavljamo razlike med obema jezikoma.

2. Francoska fonetika za prevajalce in tolmače: Študentje se seznanijo z osnovami francoske fonetike/fonologije, s francoskim samoglasniškim in soglasniškim sistemom ter z ritmičnimi in prozodičnimi značilnostmi francoskega jezika. Preučujejo pisavo v odnosu do izgovarjave. Predavanja dopolnjujejo fonetične vaje. Poseben poudarek je na fonetičnih in retoričnih prvinah, ki so pomembne pri tolmačenju slovenskih besedil v francoščino.

3. Francoski jezik in prevajanje 1:
- Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini.
- Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja.
- Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja.
- Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd. ter vzporejanju francoskih struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami. Vključeno bo tudi spoznavanje tehnik in strategij za čim boljše razumevanje izhodiščnih besedil v francoščini in slovenščini, ter ponovno pisanje izhodiščnih besedil različnih vrst v ciljnem jeziku in prevajanje.

Temeljna literatura

  • ABRY, Dominique, CHALARON, Marie-Laure (2009): Les 500 exercices de phonétique, niveau A1/A2, Paris: Hachette.
  • DUCHET, Jean-Louis (1981): La phonologie, coll. Que sais-je?, Pariz: P.U.F.
  • CARTON, Fernand (1973): Introduction à la phonétique du français, Bordas.
  • HEU, Elodie et al. (2012): Le Nouvel édito B1, Méthode de français, Paris: Didier.
  • JEREB, Elza (1992): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba.
  • RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français, Pariz: PUF.
  • MALMBERG, Bertil (1954): La phonétique, coll. Que sais-je?, Pariz: P.U.F.
  • SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, MEZEG, Adriana (2018): La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français, 2., posodobljena izdaja, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 239 str., ISBN 978-961-237-382-5.
  • TOPORIŠIČ, Jože (2000): Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.
  • FERBEŽAR, Ina et al. (2004): Sporazumevalni prag za slovenski jezik, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študijskega programa Prevajalstvo.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen vseh enot. Ocene iz posameznih enot so:
1. Francoska fonetika za prevajalce in tolmače: Izpit (40 % skupne ocene).
2. Francoski jezik in prevajanje 1: Kolokviji med letom ali medletno delo (40%) in izpit (60%) – 40 % skupne ocene.
3. Francoska slovnica 1: kolokvij (20 % skupne ocene)

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.