Francoska literatura II

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. uzaveščanje kompleksnosti pojma kultura in francoska kultura;
2. razumevanje funkcije literarnih besedil v francoski družbi;
3. prepoznavanje najpomembnejših avtorjev  19. in 20. stoletja.
4. uzaveščanje razlik in podobnosti med francoskim in slovenskim družbenim sistemom;
5. obravnava tem in problemov sodobne francoske družbe in kulture. 
6. obravnavanje življenja Francozov ter njihovih običajev za sistematično širjenje besednega zaklada.
7. razvijanje jezikovne in medkulturne kompetence. 

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Francoska literatura
b) Francoska družba in kultura
Francoska literatura: Študentje se spoznajo z literarno-zgodovinskimi okviri francoske književnosti ter jo umeščajo v okvir evropske literature. Seznanijo se z literarnimi tokovi, avtorji in njihovimi deli. Pregled francoske književnosti v 19. in 20. stoletju.
Francoska družba in kultura:  pregled izbrana poglavja iz zgodovine Francije; francoske institucije in politični sistem; pravna ureditev; gospodarstvo.

Temeljna literature

Vaupot, Sonia. Civilisation française : histoire, institutions, économie. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009.

Brunel, P., Histoire de la littérature française, XIX et XX siècle, Paris, Bordas, 1996 

Gacoin-Marks, F. Šest slovenskih prevodov Baudelairove Harmonie du soir. Odprta okna: komparativistika in prevajalstvo: Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 239-262.
Gacoin-Marks, F. Contacts littéraires franco-slovènes durant l'entre deux-guerres : Hilarij Pernat de Vladimir Levstik et Le Cousin Pons de Balzac. Acta neophilologica, 2012, letn. 45, št. 1/2, str. 185-193, 204-205.
Gacoin-Marks, F. Le traducteur aux frontières des discours : le "monologue narrativisé" dans les deux traductions slovènes de Madame Bovary. Linguistica, 2013, letn. 53, št. 1, str. 129-141. 

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj sedem besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov: Oceni iz posameznih sklopov sta:
- Francoska družba in kultura: izpit (50 % končne ocene)
- Francoska literatura: izpit ter prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta (skupaj 50 % končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.