Francoska slovnica 4

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

 • visoke jezikovne kompetence za francoski jezik v primerjavi z maternim jezikom;
 • kompetence za reševanje jezikovnih problemov tako v maternem kot tujem jeziku;
 • kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti tujega in maternega jezika;
 • kompetence za iskanje jezikovnih virov v tujem in maternem jeziku;
 • sposobnost prepoznavanja slovnične strukture francoskega jezika in kontrastivnega pristopa k maternem jeziku kot osnova za praktično prevajalsko delo; 
 • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih v tujem in maternem jeziku.

Vsebina

Francoska slovnica 4:

Predmet je sestavljen iz dveh podpredmetov:
a) Francoska slovnica 4 – predavanja
b) Francoske slovnične vaje
Študentje se seznanijo s tistimi besednimi vrstami, ki v okviru predmetov Francoski jezik I, II in III še niso bile obravnavane (zaimki, prislovi, predlogi, vezniki, medmeti) ter s strukturo predložne zveze.  Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in rabo funkcijo ter primerjavo s slovenskim jezikom, s čimer študente spodbujamo k razvijaju ustreznih prevodnih strategij.
Študentje primerjajo slovnične kategorije v francoščini in slovenskimi in se ukvarjali s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino. 
Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur.

Temeljna literature

 • JEREB, Elza (1995): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français. Pariz: PUF.
 • SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor. La morphosyntaxe non-verbale. Ljubljana:
 • Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008, 2011. 239 str. ISBN 978-961-237-382-5.
 • TOPORIŠIČ, Jože (2000): Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.
 • FERBEŽAR, Ina et al. (2004): Sporazumevalni prag za slovenski jezik, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.
Predhodni vpis v predmet Francoski jezik III.
Za opravljanje izpita je pogoj predhodno opravljen izpit iz Francoske slovnice III.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Izpit.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.