Francoske jezikovne vaje 2

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:
1. visoke jezikovne kompetence za francoski jezik v primerjavi z maternim jezikom;
2. kompetence za reševanje jezikovnih problemov tako v maternem kot tujem jeziku;
3. kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti tujega in maternega jezika;
4. kompetence za iskanje jezikovnih virov v tujem in maternem jeziku;
5. sposobnost prepoznavanja slovnične strukture francoskega jezika in kontrastivnega pristopa k maternemu jeziku kot osnova za praktično prevajalsko delo; 
6. sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih v tujem in maternem jeziku;
7. spretnosti branja, poslušanja in pisnega ter ustnega izražanja v tujem in kontrastivno v  maternem jeziku. 

Vsebina

Francoska slovnica 3: 
Predmet je sestavljen iz predavanj iz dveh delov:
a) Predavanja iz francoske slovnice 3
b) francoske jezikovne vaje
Predavanja iz francoske slovnice:
Študentje se bodo seznanili s samostalniško besedno zvezo in njenimi sestavnimi deli. Osredotočili se bodo na morfologijo in semantiko besednih vrst, ki sestavljajo samostalniško besedno zvezo - samostalnik, pridevnik ter določevalnike in njihovo rabo.
Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo ter primerjavi s slovenskim jezikom,  s čimer študente spodbujamo k razvijaju ustreznih prevodnih strategij.

2. Francoske jezikovne vaje:
Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd.

Temeljna literature

JEREB, Elza (1995): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba.
RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français. Pariz: PUF.
SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor. La morphosyntaxe non-verbale. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008, 2011. 239 str. ISBN 978-961-237-382-5.
TOPORIŠIČ, Jože (2000): Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.
FERBEŽAR, Ina et al. (2004): Sporazumevalni prag za slovenski jezik, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.
Pogoj za  opravljanje obveznosti so predhodno opravljene vse obveznosti (izpiti) pri predmetih Francoski jezik I in II.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Francoske jezikovne vaje: Kolokviji med letom (40%) in izpit (60%) – 80 % končne ocene.
Francoska slovnica 3: kolokvij (20 % končne ocene)

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.