Francoski jezik V

Nosilka: Mojca Schlamberger Brezar

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:
- visoke jezikovne kompetence za francoski jezik;
- kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
- kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
- kompetence za iskanje jezikovnih virov;
- sposobnost prepoznavanja slovnične strukture francoskega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
- sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih.

Vsebina

Predavanja in seminarji iz francosko-slovenske kontrastivne slovnice:
Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih štirih polletjih francoske slovnice, s kontrastivno slovnico francoskega in slovenskega jezika s poudarkom na skladnji in besedilni slovnici. Seznanijo se z metodami kontrastivne slovnice, ki so še zlasti uporabne za prevajalce. Izbrana poglavja francosko-slovenske kontrastivne analize: tipi povedi.
Zložena poved, priredje, podredje. Izražanje semantičnih odnosov v povedi: časovnosti, vzročnosti in posledičnosti, pogoja in hipoteze, namena, dopustnosti in protivnosti. Elementi nadpovedne skladnje v francoščini in slovenščini, povezovalci, anafora.

Temeljna literatura

JEREB, Elza (1995): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba.
JEREB, Elza (2000): Recueil d’exercices de grammaire, Ljubljana: Filozofska fakulteta.
RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français, Paris: PUF.
ABBADIE, CHOVELON, MORSEL (1989): Expression française écrite et orale, Grenoble: PUG.
QUOI, RUQUET-BODIN (1988): Comment dire? Raisonner à la française, Paris: Cle international.
SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor, MEZEG, Adriana (2018): Syntaxe du français – approche contrastive, 2., posodobljena izdaja, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (2009): Povezovalci v francoščini: od teoretičnih izhodišč do analize v diskurzu, Ljubljana: Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete, Zbirka Prevodoslovje
in uporabno jezikoslovje.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja. Predhodno opravljene vse obveznosti pri predmetih Francoski jezik III in IV.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Francoska kontrastivna slovnica 1 seminar: medletno delo (50% obveznosti) vključuje: obvezno sodelovanje v seminarju in sprotno delo (50%), kolokvij iz francoske kontrastivne slovnice (50%), izpit na koncu leta (50% skupne ocene) Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.