Francoski jezik V

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

  • visoke jezikovne kompetence za francoski jezik;
  • kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
  • kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
  • kompetence za iskanje jezikovnih virov;
  • sposobnost prepoznavanja slovnične strukture francoskega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo; 
  • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;

Vsebina

Francoska slovnica 5:
Predmet sestoji iz dveh podpredmetov:
a) Predavanja iz kontrastivne slovnice
b) Tvorjenje francoskih besedil – vaje

Kontrastivna slovnica:
Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih štirih polletjih francoske slovnice, s kontrastivno slovnico francoskega in slovenskega jezika s poudarkom na skladnji in besedilni slovnici. Seznanijo se z metodami kontrastivne slovnice, ki  so še zlasti uporabne za prevajalce. Izbrana poglavja francosko-slovenske kontrastivne analize: tipi povedi. Zložena poved, priredje, podredje. Izražanje semantičnih odnosov v povedi: časovnosti, vzročnosti in posledičnosti, pogoja in hipoteze, namena, dopustnosti in protivnosti. Elementi nadpovedne skladnje v francoščini in slovenščini, povezovalci, anafora.

Tvorjenje besedil:
Študentje razvijajo sposobnosti ustnega in pisnega izražanja v francoščini. Skozi različne tematike se pripravljajo na analizo različnih besedilnih vrst, pisnih in govornih, ter spoznavajo različne jezikovne registre. Bogatijo besedni zaklad ter uporabljajo različne, tipom besedil primerne skladenjske strukture, ki so jih spoznavali v okviru predavanj.

Temeljna literatura

JEREB, Elza (1995): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba.
JEREB,  Elza (2000): Recueil d’exercices de grammaire, Ljubljana: Filozofska fakulteta 
RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français. Pariz: PUF.
ABBADIE, CHOVELON, MORSEL (1989): Expression française écrite et orale. Grenoble: PUG.
QUOI, RUQUET-BODIN (1988): Comment dire? Raisonner à la française, Pariz: Cle international.
SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor, MEZEG, Adriana (2012): Syntaxe contrastive du 
français et slovène. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, v tisku. 
SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (2009): Povezovalci v francoščini: od teoretičnih izhodišč do analize v 
diskurzu. Ljubljana: Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete. Zbirka Prevodoslovje in uporabno 
jezikoslovje.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja. Predhodno opravljene vse obveznosti pri predmetih Francoski jezik III in IV.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Francoska kontrastivna slovnica 1: kolokvij (20 % končne ocene)
Tvorjenje francoskih besedil: izpit (80 % končne ocene)
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 
(pozitivno) oz. od 1 do 5(negativno); 
ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.