Francoski jezik VI

Nosilka: Mojca Schlamberger Brezar

Cilji in kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

- visoke jezikovne kompetence za francoski jezik;
- kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
- kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
- kompetence za iskanje jezikovnih virov;
- sposobnost prepoznavanja slovnične strukture francoskega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
- sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih.

Opis vsebine

Francoski jezik in tvorjenje besedil 2:

Študentje razvijajo sposobnosti ustnega in pisnega izražanja v francoščini. Skozi različne tematike se pripravljajo na analizo različnih besedilnih vrst, pisnih in govornih, ter spoznavajo različne jezikovne registre. Bogatijo besedni zaklad ter uporabljajo različne, tipom besedil primerne skladenjske strukture, ki so jih spoznavali v okviru predavanj.

Temeljna literatura

  • JEREB, Elza (1995): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba.
  • JEREB, Elza (2000): Recueil d’exercices de grammaire, Ljubljana: Filozofska fakulteta.
  • RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français, Paris: PUF.
  • QUOI, RUQUET-BODIN (1988): Comment dire? Raisonner à la française, Paris: Cle international.
  • ABBADIE, CHOVELON, MORSEL (1989): Expression française écrite et orale, Grenoble: PUG.
  • SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor, MEZEG, Adriana (2018): La Syntaxe du français – approche contrastive, 2., posodobljena izdaja, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
  • SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (2009): Povezovalci v francoščini: od teoretičnih izhodišč do analize v diskurzu, Ljubljana: Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete, Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija Medjezikovno posredovanje.
Predhodni vpis v predmet Francoski jezik V.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10(pozitivno) oz. od 1 do 5(negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.