Frankofona družba, kultura in literatura III

Cilji in predmetnospecifične kompetence

- sposobnost razumevanja kompleksnosti pojma kultura in kultura francosko govorečih družb;
- sposobnost razumevanja pluralnosti kulturnega prostora francosko govorečih družb prek spoznavanja zgodovine izbranih francosko govorečih družb;
- sposobnost razlikovanja med družbenimi sistemi izbranih francosko govorečih družb in slovenskim družbenim sistemom;
- sposobnost razumevanja funkcije literarnih besedil v izbranih francosko govorečih družbah;
- sposobnost razumevanja prepletanja družbe in literature in kulture v izbranih francosko govorečih družbah;
- sposobnost prepoznavanja in vrednotenja kanoniziranih avtorjev v zgodovini slovstva izbranih francosko govorečih družb;
- boljše poznavanje kulturne produkcije evropskih in ostalih frankofonskih držav.

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Frankofona literatura
b) Frankofona družba in kultura
Frankofona literatura: pregled belgijske literature; kanadske literature v francoščini; pregled najpomembnejše teme, katere opredeljujejo literarno izvirnost držav severne Afrike oz. Magreba ter francoske podsaharske in karibske literature v francoščini. 
Frankofona družba in kultura: uvod v študij frankofonih družb in kultur; pregled evropskih frankofonskih držav; Afrika: pregled francoske podsaharske in karibske kulture, jezikovni položaj, etnije; pregled kulturne produkcije francoskega izraza v Severni Ameriki, t.j. v francoskem delu Kanade in v Louisiani: uvodna predstavitev, pregled regij, politični sistem, jezikovni položaj, etnije. 
Predmet vnaša sociokulturno in zgodovinsko dimenzijo, ki usmerjata pozornost na raznolikost držav, v katerih se govori francoščino in ki so poimenovane kot frankofonija. 

Temeljna literatura

Joubert, Jean-Louis, 1996. Littérature francophone: anthologie. Nathan, Paris.

Gacoin-Marks, Florence. Ambiguïtés génériques dans une si longue lettre de Marima Bâ. Acta neophilologica, 2009, letn. 42, št. 1/2, str. 187-195.

Gacoin-Marks, Florence. Travestissement burlesque et parodie du roman africain dans Les écailles du ciel de Tierno Monénembo. Vestnik za tuje jezike, 2012, letn. 4, št. 1/2, str. 277-284.

Vaupot, Sonia. Civilisation francophone– skripta.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj sedem besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. 

Oceni posameznih sklopov sta:
- Frankofona družba in kultura: pregledni izpit, ki vključuje snov predmetov Francoska družba in kultura I in II ter Frankofona družba in kultura (skupaj 50 % končne ocene);
- Frankofona literatura: prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva in pregledni izpit, ki vključuje snov predmetov Francoska literatura I in II ter Frankofona literatura (skupaj 50 % končne ocene). 

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.