Idiomatika in stilistika italijanskega jezika

Cilji in predmetnospecifične kompetence

- poglabljanje v prvem letniku pridobljena znanja in spretnosti na področju praktičnega italijansko-slovenskega medjezikovnega posredovanja;
- kompetence prepoznavanja besedilnih tipov in različnih stilističnih značilnosti besedil;
- razumevanje in razčlenitev kompleksnejših italijanskih besedil;
- kulturološke in jezikovne kompetence za italijanski in slovenski jezik;
- kompetence pri opisu in analizi prevajalskih procesov;
- kompetence pri uporabi osnovnih prevajalskih pripomočkov, literature in drugih virov, ki se jih uporablja v stroki.

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) prevodno usmerjeno idiomatiko in stilistiko italijanskega jezika 
in
b) medjezikovno posredovanje iz italijanščine v slovenščino.
Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika italijanskega jezika: spoznavanje izraznih posebnosti jezika, tipičnih stavčnih vzorcev in kolokacijskih ter drugih medbesednih vezi s konkretnim delom z besedili. 
Medjezikovno posredovanje iz italijanščine v slovenščino: prevajanje besedil izbranih vrst in z različnimi funkcijami iz italijanščine v slovenščino s poudarkom na kulturoloških razlikah med jezikoma; funkcijska analiza prevajalskih strategij, reševanje konkretnih in sistemskih prevajalskih problemov; razčlenjevanje pomenskih polj in registrskih posebnosti; poglabljanje razumevanja italijanskih in slovenskih besedil.

Temeljna literatura

Radicchi S. 1995. In Italia. Modi di dire ed espressioni idiomatiche. Roma: Bonacci Editore.

Mortasa Garavelli B. 2010. Il parlare figurato. Bari  Roma: Laterza.
Lavezzi G. 2007. Breve dizionario di retorica e stilistica. Roma: Carocci Editore.
Manzoni A. I promessi sposi.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:/
Students are expected to have access to mono- and bi-lingual dictionaries in electronic or paper form. Obligatory:

Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS. 
Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
Šlenc, S. 1997. Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
Šlenc, S. 2006. Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.
Slovenski pravopis. Ljubljana: ZRC in SAZU.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezični slovarji.
Also recommended: various specialized dictionaries and other sources, dictionaries of synonyms, picture dictionaries, encyclopaedias, terminology dictionaries and glossaries, bi-lingual dictionaries with other language combinations.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh enot.
Medjezikovno posredovanje iz italijanščine v slovenščino: ocena je sestavljena iz: medletno ocenjevanje (40% ocene), izpit (60 % ocene); skupno 50 % končne ocene.
Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika italijanskega jezika: medletni testi (50 % ocene), izpit (50 % ocene); skupno 50 % končne ocene.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.