Informacijske tehnologije

Cilji in predmetnospecifične kompetence

• Razvijanje komunikacijskih spretnosti. 
• Razvijanje sposobnosti govorne komunikacije.
• Razvijanje sposobnosti pridobivanja in ohranjanja kondicije glasu.
• Razvijanje sposobnosti komunikacijsko ustreznega odzivanja v izjemnih situacijah.
• Razvijanje sposobnosti samostojenega dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
• Sposobnost pridobivanja podatkov za pripravo na tolmaško delo in njihove hierarhizacije.
• Razvijanje sposobnosti vrednotenja jezikovnih virov z vidika tolmaškega dela.

Vsebina

Predmet je sestavljen iz treh enot:

a) Komunikacijske spretnosti in tehnike govora:

Seminar na splošno predstavi komunikacijske strategije, v nadaljevanju pa jih študentke in študenti aplicirajo na tolmaško delo. Poudarek je na strategijah in tehnikah komunikacije v primeru izrednih situacij, predvsem pri nenadni izgubi (samo)kontrole pri različnih vrstah tolmačenja. S pomočjo tehnik govora študentke in študenti pridobivajo osnove za trening glasu ter konkretne napotke glede tehnike govora vključno z napotki v povezavi z ohranjanjem registra na eni strani ter konsistentnosti standarednega govora na drugi strani, še posebej ko gre za izrazito stresne situacije.

b) Informacijske tehnologije:

V okviru seminarja o informacijskih tehnologijah se študentje in študentke v računalniški učičnici seznanjo predvsem s spletno dostopnimi jezikovnimi viri za različne jezike, jih znajo poiskati ter vrednotiti z vidika priprave na tolmaško delo. Seminar jih navaja tudi k uporabi jezikovih virov za pripravo glosarjev za praktično tolmaško delo.

c) Sestavni del predmeta je tudi obisk institucij EU ali drugih podobnih organov.

Temeljna literatura

• C. Marrs L. Locke, 1992: The Complete Book of Speech Communication: A Workbook of Ideas and Activities for Students of Speech and Theatre. Colorado Springs: Meriwether Publishing, Ltd.
• M. Schlesinger in F. Pöchhacker, 2002: The Interpreting Studise Reader. London: Routledge.
• Jezikovne tehnologije za slovenščino. Tematska številka Jezika in slovstva 3-4/2003. Ur. V. Gorjanc. Dostopno tudi na: http://www.jezikinslovstvo.com 

Spletni viri:
Spletni jezikovni viri za različne jezike: od geslovnikov, glosarjev, terminoloških podatkovnih zbirk do korpusov za različne jezike in različne jezikovne kombinacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v drugi letnik magistrskega študija Tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Pisna izdelka pri sklopih Komunikacijske spretnosti in tehnika govora ter Informacijske tehnologije; povprečje pozitivnih ocen obeh izdelkov je končna ocena predmeta.

Pisna izdelka pri sklopih Komunikacijske spretnosti in tehnika govora ter Informacijske tehnologije; povprečje pozitivnih ocen obeh izdelkov je končna ocena predmeta.