Italijanska družba in kultura II

Cilji in predmetnospecifične kompetence

- sposobnost razumevanja zgodovinsko utemeljene kompleksnosti pojma italijanska kultura;
- sposobnost razumevanja geografsko in zgodovinsko pogojene različnosti med pripadniki posameznih italijanskih regij skozi spoznavanje zgodovine Italskega polotoka;
- sposobnost razumevanja razlik in podobnosti med italijanskim in slovenskim družbenim sistemom;
- sposobnost razumevanja pomena literarnega jezika za italijansko kulturno in politično identiteto;
- sposobnost prepoznavanja in vrednotenja kanoniziranih avtorjev v zgodovini italijanskega slovstva od 17. do 19. stoletja;
- sposobnost razumevanja funkcije literarnih besedil v italijanski družbi.

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Italijanska družba in kultura 2
b) Italijanska literatura 2

Italijanska družba in kultura 2: 
Italija na pragu tretjega tisočletja: ekonomskogeografski vidiki in njihov vpliv na družbo, multietnična kultura, antropološki vidiki, socialni vidiki, problem priseljencev; odpiranje trgovskih meja, Evropska unija itd. družbene različnosti Severne, Srednje in Južne Italije. 

Italijanska literatura II: nadaljnje razprave o izbiri literarnega italijanskega jezika; Seicento: barok, melodrama; rojstvo znanstvene proze in Galileo; Settecento: Arcadia, commedia dell'arte in Goldonijeva reforma; razsvetljenstvo; neoklasicizem, romantika: Vico, Foscolo, Leopardi, Manzoni; verizem: Verga, Carducci.

Temeljna literatura

“L’Italia in cifre 2016”. Dati Istat 2016.
Paci G. 2010. Geografia per immagini. L’Italia. Bologna: Zanichelli.
Romano, R. (1994). Paese Italia. Venti secoli di identità. Roma: Donzelli.
Petronio, G. 2000. La nuova attività letteraria in Italia. Palermo: Palumbo.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. 

Oceni iz posameznih sklopov sta:
- Italijanska družba in kultura 2: izpit (50 % končne ocene)
- Italijanska literatura 2: izpit ter prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva (skupaj 50 % končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.