Italijanska družba in kultura 3

Cilji in predmetnospecifične kompetence

- sposobnost razumevanja zgodovinsko utemeljene kompleksnosti pojma italijanska kultura;
- sposobnost razumevanja geografsko in zgodovinsko pogojene različnosti med pripadniki posameznih italijanskih regij skozi spoznavanje zgodovine Italskega polotoka;
- sposobnost razumevanja razlik in podobnosti med italijanskim in slovenskim družbenim sistemom;
- sposobnost razumevanja pomena literarnega jezika za italijansko kulturno in politično identiteto;
- sposobnost prepoznavanja in vrednotenja kanoniziranih avtorjev 20. stoletja;
- sposobnost razumevanja funkcije literarnih besedil v italijanski družbi.

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Italijanska družba in kultura 3
b) Italijanska literatura 3

Italijanska družba in kultura 3: 
Italijanski politični sistem in najpomembnejši organi demokratične republike, najpomembnejše stranke in politične osebnosti; pravni sistem v teoriji in praksi; šolski sistem in reforme zadnjih let; zdravstvo in socialno varstvo; gospodarstvo in razvoj.

Italijanska literatura 3: Pregled literarnih smeri na prehodu v dvajseto stoletje: avantgarde, dekadentizem, Crepuscolari, hermetična poezija in druge smeri prvih desetletij; italijanska dramatika v 20. stoletju; Pirandello; razvoj italijanskega modernega romana; Svevo; literatura fašističnega, antifašističnega in vojnega obdobja; povojna italijanska literatura; najvidnejša imena sodobne italijanske proze in poezije.

Temeljna literatura

La Costituzione Italiana.
Bonifazi E., Pellegrino A. 2009. Terzo millennio. Corso di educazione alla convivenza civile. Firenze: Bulgarini.
Romano, R. (1994). Paese Italia. Venti secoli di identità. Roma: Donzelli.
Balboni, Paolo E. e Cardona, Mario (a cura di). Storia e Testi di Letteratura Italiana per Stranieri. Nuova edizione riveduta e corretta. Perugia: Guerra.
Petronio, G. 2000. La nuova attività letteraria in Italia. Palermo: Palumbo.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. /  For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. 

Oceni posameznih sklopov sta: 
- Italijanska družba in kultura 3: seminar in pregledni izpit, ki vključuje snov predmetov Italijanska družba in kultura 1, Italijanska družba in kultura 2 ter Italijanska družba in kultura 3 (skupaj 50 % končne ocene);
- Italijanska literatura 3: seminar, prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva in pregledni izpit, ki vključuje snov predmetov Italijanska literatura 1, Italijanska literatura 2 ter Italijanska literatura 3 (skupaj 50 % končne ocene). 

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.