Italijanska kontrastivna slovnica 2

Cilji in kompetence

- sposobnost opisa in teoretične analize jezikovnih zakonitosti;
- sposobnost iskanja ustreznih jezikovnih virov;
- sposobnost razumevanja kompleksnejših slovničnih struktur italijanskega jezika;
- sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
- sposobnost pisnega izražanja z upoštevanjem pravopisnih in besedilnovrstnih zakonitosti

Opis vsebine

Italijanska kontrastivna slovnica 2: 
Študentje skozi seminarsko delo nadgradijo znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s predavanji iz kontrastivne slovnice italijanskega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami kontrastivne slovnice, ki  so še zlasti uporabne za prevajalce. Izbrana poglavja italijansko-slovenske kontrastivne analize: pripovedni postopki in tehnike; stilistične rabe; lažni prijatelji; register; nominalizacija.

Temeljna literatura

Dardano, M. in P. Trifone (1995). Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.
Renzi, L., G. Salvi in Anna Cardinaletti (1991). Grande grammatica italiana di consultazione. Bologna: Il Mulino.
MIKOLIČ, Tamara. (2005) Smernice o izbiranju med italijanskima perfektoma ali kaj je dobro vedeti o vlogi perfektov v proznih besedilih. V/In: KOCIJANČIČ-POKORN, Nike, PRUNČ, Erich, RICCARDI, Alessandra (ur./eds.). Beyond equivalence. Graz: Institut für Theoretische und Angewandte Translationswisenschaft. 107-119.
MIKOLIČ, Tamara. (2010) Kontrastivni in prevodoslovni pogledi na nominalizacijo skozi italijansko-slovenski vzporedni korpus. V/In: VINTAR, Špela (ur./ed.). Slovenske korpusne raziskave. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 132-155.
MIKLIČ, Tjaša. (2008) Alcuni aspetti di tipo pragmatico e di quello retorico-narratologico nell'uso del sistema verbale italiano : con possibili implicazioni per l'insegnamento L2. Linguistica  48. 103-120.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja.
Predhodni vpis v predmet Italijanski jezik V.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Seminarska naloga (40 % končne ocene) in končni izpit (60 % končne ocene).
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.