Italijanska literatura I

Nosilec: Robert Grošelj

Cilji in predmetnospecifične kompetence

- sposobnost razumevanja zgodovinsko utemeljene kompleksnosti pojma italijanska kultura;
- sposobnost razumevanja geografsko in zgodovinsko pogojene različnosti med pripadniki posameznih italijanskih regij skozi spoznavanje zgodovine Italskega polotoka;
- sposobnost razumevanja razlik in podobnosti med italijanskim in slovenskim družbenim sistemom;
- sposobnost razumevanja pomena literarnega jezika za italijansko kulturno in politično identiteto;
- sposobnost prepoznavanja in vrednotenja kanoniziranih avtorjev v zgodovini zgodnjega italijanskega slovstva;
- sposobnost razumevanja funkcije literarnih besedil v italijanski družbi.

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Italijanska družba in kultura 1
b) Italijanska literatura 1

Italijanska družba in kultura 1:
Zgodovinski pregled italskega polotoka ter posledice v današnji Italiji: predrimsko obdobje, nastanek in razvoj rimskega imperija; druge kulture na italijanskem ozemlju; srednji vek in papeška država; nastanek mestnih državic in boji za prevlado nad ozemljem; boji med papeško in cesarsko oblastjo; najpomembnejše italijanske vladarske družine (de Medici, della Scala, Visconti itd.); italijanske pomorske velesile; Beneška republika; španska, francoska in avstrijska oblast; Risorgimento, nstanek italijanske države; fašistično obdobje; svetovni vojni; nastanek republike.

Italijanska literatura 1:
Zgodnje faze razvoja italijanskega jezika na prehodu iz latinščine, prva besedila v italijanskem jeziku; rojstvo italijanske literature in Sicilijanska pesniška šola; vplivi trubadurske lirike; najstarejše poezije iz različnih predelov polotoka; Dolce stil novo: Dante in njegovi sodobniki; Petrarca; Boccaccio; vpliv jezika treh najpomembnejših avtorjev predrenesančne dobe na prihodnji razvoj italijanskega jezika in literature; renesansa in vprašanje izbire literarnega jezika; širjenje pisnega italijanskega jezika in izrinjanje latinščine.

Temeljna literatura

Petronio, G. 2000. La nuova attività letteraria in Italia. Palermo: Palumbo.
Balboni, Paolo E. e Cardona, Mario (a cura di). Storia e Testi di Letteratura Italiana per Stranieri. Nuova edizione riveduta e corretta. Perugia: Guerra.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študijskega programa Prevajalstvo.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov.

Oceni iz posameznih sklopov sta:
- Italijanska družba in kultura: izpit (skupaj 50 % končne ocene).
- Italijanska literatura: izpit ter prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva (skupaj 50 % končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.