Italijanska slovnica 4

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:
1. visoke jezikovne kompetence za italijanski jezik;
2. kompetence za reševanje jezikovnih in prevajalskih problemov;
3. kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
4. kompetence za iskanje jezikovnih virov;
5. sposobnost prepoznavanja slovnične strukture italijanskega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo; 
6. sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih.

Vsebina

Italijanska slovnica 4:
Študentje se seznanijo s tistimi besednimi vrstami, ki v okviru predmetov Italijanski jezik I, II in III še niso bile obravnavane (prislovi, predlogi) ter s strukturo predložne zveze. Predmet se osredotoča tudi na stavčnočlensko analizo. 
Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Študentje primerjajo slovnične kategorije v italijanščini in slovenščini in se ukvarjali s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino.

Temeljna literatura

Dardano, M. in P. Trifone (1995). Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.
Renzi, L., G. Salvi in A. Cardinaletti (2001). Grande grammatica italiana di consultazione. Bologna: Il Mulino.
Pisanski Peterlin, A., Schlamberger Brezar, M. eds. (2014) Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Toporišič, Jože (2000) Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.
Za opravljanje izpita je pogoj predhodno opravljen izpit iz Italijanske slovnice III.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Izpit.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.