Italijanske jezikovne vaje 1

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

1. visoke jezikovne kompetence za italijanski jezik;
2. kompetence za reševanje jezikovnih in prevajalskih problemov;
3. kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
4. kompetence za iskanje jezikovnih virov;
5. sposobnost prepoznavanja slovnične strukture italijanskega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo; 
6. sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
7. kompetence iz italijanske fonetike/fonologije 
8. sposobnost analize prozodičnih značilnostmi in stavčne intonacije; 
9. spretnosti branja, poslušanja in pisnega ter ustnega izražanja;
10. sociolingvistični in besedilni vidiki medkulturne komptence.

Vsebina

Predmet se deli na tri podpredmete:
a) Italijanska slovnica 1
b) Italijanska fonetika za prevajalce in tolmače
c) Italijanske jezikovne vaje 1

a) Italijanska slovnica 1: Študentje se seznanijo s pravili slovnične konstrukcije in odnosi med sestavnimi deli povedi. Predmet se osredotoča na samostalnik in člen kot tvornika samostalniške besedne zveze. Poudarek je na prepoznavanju pomena slovnične strukture pri prevajanju.

b) Italijanska fonetika:  Študentje se seznanijo z osnovami italijanske fonetike/fonologije, s  standardno izgovarjavo italijanskega jezika, z italijanskim vokalizmom in konzonantizmom ter s prozodičnimi značilnostmi italijanskega jezika. Poudarek je na vzporejanju italijanskih struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami in na kontrastivnem pristopu.

c) Italijanske jezikovne vaje:  Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo s tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov itd.

Temeljna literatura

Dardano, M. in P. Trifone (1995). Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli. Pisanski Peterlin, A., Schlamberger Brezar, M. eds. (2014) Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Bozzone Costa, R., M. Piantoni, E. Scaramelli, C. Ghezzi (2013) Nuovo Contatto C1. Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri. Livello: C1. Torino: Loescher. Ercolino, E., T. A. Pellegrino (2011) L'utile e il dilettevole. Esercizi e regole per comunicare. Torino: Loescher. Canepari, L. (1999): Manuale di Pronuncia Italiana. Bologna: Zanichelli. Costamagna, L. (1996). Pronunciare l’italiano. Manuale di pronuncia italiana per stranieri, livello intermedio e avanzato. Perugia: Guerra. Renzi, L., G. Salvi in A. Cardinaletti (2001). Grande grammatica italiana di consultazione. Bologna: Il Mulino. Toporišič, Jože (2000) Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen dveh enot. Oceni iz posameznih enot sta: Italijanska fonetika: Izpit (40 % skupne ocene).  Italijanske jezikovne vaje: Kolokviji med letom (40%) in izpit (60%) – 40 % skupne ocene. Italijanska slovnica 1: kolokvij (20 % končne ocene) Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.