Italijanski jezik II

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:
1. visoke jezikovne kompetence za italijanski jezik;
2. kompetence za reševanje jezikovnih in prevajalskih problemov;
3. kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
4. kompetence za iskanje jezikovnih virov;
5. sposobnost prepoznavanja slovnične strukture italijanskega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo; 
6. sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih.

Vsebina

Italijanska slovnica 2:
Študentje se bolj podrobno seznanijo z glagolsko besedno zvezo. Predmet se osredotoča na osnovne koncepte, ki se navezujejo na glagolsko besedno zvezo, kot npr. naklon, čas, vid ter na poročani govor in pogojne strukture.
Poseben poudarek je na kompleksni interakciji med različnimi glagolskimi oblikami v besedilu ter na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Študentje primerjajo slovnične kategorije v italijanščini in slovenščini in se ukvarjali s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino.

Temeljna literatura

Dardano, M. in P. Trifone (1995). Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.
Renzi, L., G. Salvi in A. Cardinaletti (2001). Grande grammatica italiana di consultazione. Bologna: Il Mulino.
Pisanski Peterlin, A., Schlamberger Brezar, M. eds. (2014) Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Toporišič, Jože (2000) Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja.
Predhodni vpis v predmet Italijanski jezik I.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Kolokviji med letom (40%) in izpit (60%).
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.