Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku III

Nosilka in izvajalka: Tamara Mikolič Južnič

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Uzaveščanje raznolikosti področnih jezikov ter terminoloških in drugih posebnosti na raznih jezikovnih področjih.
2. Kompetence pri opisu in teoretični analizi področnih jezikov.
3. Razumevanje soodvisnosti delovanja besedil, vezanih na področne jezike, od civilizacijsko-kulturnega družbenega konteksta.
4. Usvajanje kompetenc za prevajanje in razumevanje italijanskih in slovenskih besedil s specifičnih področij.
5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri tvorjenju terminoloških podatkovnih baz.
6. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri delu s terminologijo.

Vsebina

Študentje se seznanijo s temeljnimi pojmi obravnave terminologije strokovnih področij in klasifikacijo ter osnovnimi značilnostmi področnih jezikov. Na osnovi analize primerkov besedil z različnih področij spoznajo tipične leksikalne, pa tudi sintaktične in pragmatične značilnosti področnih jezikov ter se osredotočijo na pomensko eksaktnost in povečanje sposobnosti razumevanja področnega jezika. Soočijo se z reševanjem sistemskih terminoloških problemov, naučijo se uporabljati elektronske pripomočke za tvorjenje terminoloških podatkovnih baz. 

Temeljna literatura

Literaturo sporoči izvajalec/izvajalka na prvem srečanju s študenti.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje temeljnih pojmov terminologije in terminografije; vedenje o naravi področnih jezikov v italijanščini in slovenščini; zanje tvorjenja terminoloških podatkovnih baz.
Razumevanje funkcije in principov tvorbe področno vezanih besedil.     

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Pisni izpit.