Izbirni diplomski seminar I

Cilji in predmetnospecifične kompetence

- sposobnost razlikovanja metodoloških pristopov v prevodoslovju in uporabnem jezikoslovju;
- sposobnost prenosa teoretičnih modelov v samostojno raziskovalno delo;
- sposobnih lastnega razumevanja teoretičnih principov in njihovega vrednotenja ter prenosa v praktično delo;
- sposobnost identificiranja in reševanja problemov pri izvedbi lastne raziskave;
- sposobnost samostojnega dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo;
- razvijanje pisne in govorne akademske komunikacije ter argumentacije v diskurzu

Vsebina

V izbirnem diplomskem nosilci izbirnega diplomskega seminarja, tj. univerzitetni učitelji z nazivom najmanj docent, in sicer vsaj eden za vsak jezik in eden za splošne vsebine, na začetku štud. l. okvirno predstavijo teme svojega diplomskega seminarja. Študentje na tej osnovi izberejo en diplomski seminar. Tema diplomsekga seminarja je kasneje s študenti, ki temo izberejo, natančneje prediskutirana. Predstaljen je tudi osnovni metodološki aparat za pripavo seminarja. Študentje nato zastavijo in izvedejo raziskavo in oblikujejo seminarsko nalogo. 

Temeljna literatura

Literatura bo navedena glede na vsebino posameznega izbirnega diplomskega seminarja in predstavljena vsako leto na začetku ob okvirni predstavitvi tem diplomskih seminarjev v obsegu največ 5 enot literature.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija Medjezikovnega posredovanja